Prečo lekári potrebujú moderný softvér do svojej ambulancie?

Príchod ezdravia na Slovensko spôsobil, že všetky ambulancie a zdravotnícke zariadenia museli prejsť procesom elektronizácie, ktorá má za úlohu zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Bez ambulantného softvéru dnes lekári nemôžu ordinovať. Správne zvolený softvér vie zároveň zefektívniť manažment ambulancie, predovšetkým v oblasti plánovania a objednávania pacientov na vyšetrenia.

Softvér pre ambulancie
Ako vybrať softvér pre ambulancie

Prečo lekári potrebujú moderný softvér do svojej ambulancie?

Ambulantný softvér lekári používajú na evidenciu pacientov, predpis receptov, komunikujú prostredníctvom neho so Sociálnou poisťovňou a hlásia zdravotným poisťovniam výkony. Jeho najväčšou výhodou je predovšetkým zdieľanie zdravotnej dokumentácie medzi zdravotnými pracovníkmi.

V praxi to vyzerá tak, že všeobecný lekár má okamžitý prístup k záznamom z odborného vyšetrenia, k prepúšťacím správam, popisom zo zobrazovacieho zariadenia RTG, MR a podobne. Ambulantné systémy novej generácie avizujú až 30-percentné zníženie administratívy pri manažmente chodu ambulancie.

1. Ambulantný informačný systém

Prvé formy elektronickej dokumentácie pacientov, ako ju poznáme dnes, majú svoje korene v 80. rokoch 20. storočia. Dnes existuje obrovské množstvo rôznych druhov a typov informačných a podporných systémov pre zdravotnícke zariadenia. Každý má svoje opodstatnenie a využitie pre konkrétne činnosti. Praktickí a odborní lekári používajú ambulantný informačný systém. Takáto elektronická zdravotná dokumentácia prináša hlavne úsporu súvisiacu s vytváraním dokumentov, ich vyplňovaním a manipuláciou s nimi. Efekt úspory je ešte vyšší, ak sa okrem stacionárnych počítačov využívajú aj mobilné zariadenia.

2. Menej administratívy pri manažmente ambulancie

Ambulantný informačný systém je pre lekára aj sestru základným pracovným nástrojom, ktorý je v prevádzke počas celých ordinačných hodín. Mal by byť nápomocný a oslobodiť lekárov od stereotypných úkonov, aby im zostalo čo najviac času na pacienta. Jeho prvotnou úlohou je poskytnúť používateľovi podporu pri rozhodovaní a riadení a tým dosiahnuť zvýšenie efektivity a kvality práce.

Na vedenie rozsiahlej agendy sa vo všetkých ambulanciách používajú ambulantné informačné systémy, ktoré sú buď samostatné lokálne systémy určené pre privátnych lekárov, alebo môžu byť súčasťou nemocničných informačných systémov. Lekárom by mali umožňovať vykonávanie evidencie a objednávania pacientov, vedenie zdravotných kariet, predpisovanie liekov, vystavovanie rôznych tlačív, vykazovanie výkonov pre zdravotné poisťovne, spravovanie pokladne ambulancie, získavanie prehľadov a štatistík a podobne.

3. Podľa čoho vybrať softvér pre ambulancie?

Dôležitou otázkou pri výbere je nielen pokrytie špecifických požiadaviek jednotlivých typov zdravotníckych zariadení, ale aj to, či bude systém fungovať len v jednej ambulancii, alebo sa lekár presúva aj do iných priestorov. Z technického hľadiska majú lekári na výber z cloudových riešení alebo môžu používať operačný systém na vlastných počítačoch v rámci vlastnej siete.

Takéto technické zázemie zahŕňa jednotlivé počítače, ich prvky, prepojenie a ďalšie služby a tvorí infraštruktúru. Jednotlivé softvéry sa líšia aj možnosťami financovania, pri niektorých stačí jednorázový nákup, iné majú pravidelné udržiavací poplatok, prípadne si lekári môžu nakúpiť či prenajať časovo obmedzené licencie alebo programové produkty.

4. Zjednodušenie objednávania pacientov

Moderné technológie a softvéry zjednodušili aj systém objednávania pacientov a vzájomnú komunikáciou medzi nimi a lekárom. Na trhu nájdete rôzne aplikácie, ktoré umožňujú plánovanie a objednávanie pacientov na konkrétny deň a hodinu s vytvorením SMS správy, ktorú dostanú vopred. Vyznačujú sa moderným dizajnom zameraným na prehľadnosť a jednoduchosť. Ich súčasťou môžu byť aj monitoring čakárne, informácie o počte čakajúcich vo virtuálnom rade, notifikácie o preventívnych prehliadkach, požiadavky o predpis receptov či plán očkovania pre pacientov.

5. Virtuálna čakáreň a benefity pre obe strany

Jedným z takýchto rezervačných systémov je eČakáreň, virtuálna čakáreň, v ktorej sa na vyšetrenie čaká online. Pacient v nej má možnosť prihlásiť sa do poradia a čakať na privolanie vo forme sms notifikácie. Alebo sa v nej dopredu objedná na termín, ktorý mu vyhovuje. Prihlasovanie pacientov do radu pritom lekár vie kedykoľvek pozastaviť a určiť si poradie pacientov. Cieľom eČakárne je zjednodušiť prácu lekárov aj zdravotných sestier a zároveň optimalizovať poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Benefity však eČakáreň prináša aj pre pacientov, táto platforma umožňuje čakať na lekára alebo na nový termín v pohodlí domova, pričom pacient nemusí nikam chodiť. Jednoducho sa len zaradí do virtuálneho radu napríklad z domu alebo pri nákupe svojich obľúbených potravín v okolí lekára. Nemusí sa tak vôbec stretnúť s ľuďmi, ktorí by sa mohli potenciálne nachádzať v budove polikliniky alebo v čakárni pred dverami ambulancie. Zároveň sa pacient nemusí báť, že ho niekto v rade bezdôvodne predbehne – po prihlásení do systému, uvedení mena a dôvodu návštevy okamžite uvidí počet osôb čakajúcich v rade pred ním a tiež odhadovaný čas čakania.

Plánovanie a objednávanie pacientov
Zjednodušenie objednávania pacientov.

6. Hlavné výhody virtuálnej čakárne z pohľadu lekárov

Medzi hlavné výhody takéhoto online vyvolávacieho a rezervačného systému pre ambulancie z pohľadu lekára patria:

1. Jednoduché ovládanie

Systém si nevyžaduje špeciálny hardvér, infraštruktúru ani servery, všetko prebieha online v prehliadači Chrome, prácu s ním teda zvládnu lekári bez ohľadu na ich technické skúsenosti a vek. Postačia im len klasické znalosti práce s počítačom. Je totiž známym faktom, že pre naše zdravotníctvo je príznačný vysoký vekový priemer všeobecných lekárov. Priemerný vek všeobecného lekára pre dospelých je na Slovensku 54,1 roka, v tejto štatistike sa držíme v európskom priemere, v špecializácii pediater je to však až 62 rokov, pričom viac ako 20 % detských lekárov má vek nad 70 rokov.

2. Šetrenie času

Pacienti prichádzajú do čakárne až po privolaní a nevyrušujú personál zbytočným klopaním na dvere aj napriek oznamu „Neklopať“ s tromi výkričníkmi. Za klopaním na dvere ambulancie treba zvyčajne hľadať pacienta, ktorý potrebuje potvrdenie, výmenný lístok, objednať sa na odber, predpísať lieky alebo sa len niečo opýtať a poradiť. Neuvedomuje si, že za dverami môže byť iný pacient priamo pri vyšetrení, akútny prípad a podobne... Mnohé z týchto dôvodov klopania na dvere vie „odfiltrovať“ práve eČakáreň.

3. Menej telefonátov v ordinácii

Pacienti sa už viac neobjednávajú telefonicky a môžu prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo cez webovú stránku požiadať aj o predpis liekov. Telefonické objednávanie liekov je v mnohých ambulanciách stále dominantné. Je však zároveň limitované okolnosťami – pacienti volajú často v nevhodnom čase, v ordinácii je iný pacient, realizuje sa EKG, odber krvi...

4. Zefektívnenie manažmentu pacientov

Lekári dokážu vďaka eČakárni optimalizovať svoje procesy naozaj hodnotným spôsobom. Zdravotná sestra v ambulancii totiž získa vďaka softvéru presný prehľad o pacientoch a vopred vie, kto, kedy a s akým problém na vyšetrenie prichádza, takže sa personál môže na pacienta vhodným spôsobom pripraviť.

5. Zvýšenie informovanosti pacienta

Oznamy na dverách ambulancie už dnes nie sú postačujúce, na druhej strane, dvere celé oblepené papiermi sú v dnešnej digitálnej dobe tak trochu aj prežitok. Ak ambulancia nemá svoju web stránku, aktuálne oznamy môže lekár umiestniť do svojho profilu v eČakárni. Pacient sa tak okamžite dozvie napríklad o plánovanej dovolenke personálu. Všetky dôležité oznámenia sa dozvie priamo z mobilu alebo informačnej TV v čakárni.

6. Nárast dôvery k lekárovi

Nový spôsob vzájomnej komunikácie a skrátenie času, stráveného čakaním pred dverami ambulancie, zvyšujú aj dôveru ľudí k lekárovi a zlepšujú vzťahy. Zjednodušenie administratívy zase prináša benefit v podobe väčšieho množstva času na pacienta a jeho problémy. Najčastejšou výčitkou zo strany pacientov totiž býva, že lekár nevenuje komunikácii dostatočný čas a pozornosť. To býva zo strany pacienta vnímané ako nezáujem o prezentované ťažkosti. Komunikácia je obojstranný proces a komunikačné zručnosti lekára, ako aj dostatočný čas venovaný pacientovi, výrazne vplývajú na spokojnosť pacienta.

7. Správny výber

Výber vhodného softvéru pre ambulanciu je pre personál zároveň príležitosťou, zamyslieť sa nad aktuálnym spôsobom práce. Pomôže vám to odpovedať na otázku, čo všetko môže za vás systém urobiť, aby vás odbremenil od rutiny a vytvoril tak viac priestoru na liečenie pacientov. Preto je veľmi dôležité venovať jeho výberu náležitú pozornosť.