VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Článok I – Predmet úpravy

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomné vzťahy medzi

1.1 obchodnou spoločnosťou filpo s.r.o.,Kontaktné informácie (ďalej len „Prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľom, ktorý za odplatu poskytuje zazmluvneným Partnerom možnosť podieľať sa využívaní používateľského aplikačného programu eČakáreň poskytujúcom pomoc a podporu pacientom pri návšteve zariadení zdravotnej starostlivosti, využívania systému eČakáreň a poskytovania spoplatnenej služby eČakáreň Užívateľom, vrátane poskytnutia technických zariadení, technického zázemia, znalostí a služieb potrebných k využívaniu aplikačného programu;

1.2 Partnerom – samostatne zárobkovo činnou osobou podnikajúcou na základe osobitného povolenia alebo právnickou osobou (ďalej len „Partner“), ktorý má záujem za odplatu využívať používateľský aplikačný program eČakáreň poskytujúci pomoc a podporu pacientom pri návšteve zariadení zdravotnej starostlivosti, to na základe Zmluvy o zabezpečení služieb eČakáreň a o poskytnutí súvisiaceho technického vybavenia (ďalej len „Zmluva“), vrátane záujmu využívania systému eČakáreň a poskytovania spoplatnenej služby eČakáreň Užívateľom

(Prevádzkovateľ a Partner spolu ďalej len ako „Zmluvné strany“ a každý samostatne ako „Zmluvná strana“).

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi Zmluvnými stranami, ktoré vznikajú pri poskytnutí technických zariadení, technického zázemia, znalostí a služieb spojených s využívaním používateľského aplikačného programu eČakáreň, využívania systému eČakáreň a poskytovania spoplatnenej služby eČakáreň Užívateľom a sú podrobnejšou úpravou vzájomných práv a povinností Zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmluvy.

Článok II – Pojmy

2.1 Pre účely týchto VOP, Zmluvy a jej Príloh sa rozumie :

2.1.1 „Aplikáciou eČakáreň“ alebo len „Aplikáciou“ používateľský aplikačný program voľne dostupný v prehliadači Chrome, ktorý poskytuje pomoc a podporu pacientom pri návšteve Partnerov, najmä pri ohlásení príchodu pacienta do zariadenia, pri prezentácii pacienta v zariadení a ohlásení vstupu pacienta priamo do ambulancie zariadenia.

2.1.2 „Systém eČakáreň“ manažment pacienta pri návšteve Partnerov, najmä pri ohlásení príchodu pacienta do zariadenia, pri prezentácii pacienta v zariadení a ohlásení vstupu pacienta priamo do ambulancie zariadenia prostredníctvom Aplikácie eČakáreň.

2.1.3 „Spoplatnená služba eČakáreň“ služba manažmentu návštevy pacienta v systéme eČakáreň za odplatu, ktorá nad rámec užívania Systému eČakáreň zahŕňa konzultáciu s obslužným personálom systému eČakáreň na strane Partnera, automatické prihlásenie pacienta do poradia v zariadení Partnera a s tým súvisiacu e-mail a sms notifikáciu pacienta poskytovanú príslušnými operátormi telekomunikačných sietí.

2.1.4 „Užívateľom“ a/alebo „Pacientom“ pacient- fyzická osoba, ktorý používa, resp. má záujem používať Aplikáciu eČakáreň, využívať systému eČakáreň a spoplatnené služby eČakáreň; užívateľom nemôže byť právnická osoba.

2.1.5 „Kioskom“ štandardné technické zariadenie voľne dostupné na trhu elektronických zariadení, spravidla tablet, ktorý sa Prevádzkovateľ zaväzuje čo do obsahu zariadenia inštalačne prispôsobiť podmienkam využívania Aplikácie Užívateľmi ako pacientmi Prevádzkovateľa za podmienok dohodnutých v Zmluve, týchto VOP a v Podmienkach a pravidlách používania aplikácie eČakáreň.

2.1.6 „Technickým zariadením“ alebo len „TV“ iné štandardné technické zariadenie ako kiosk, voľne dostupné na trhu elektronických zariadení, spravidla televízor, monitor alebo obrazovka s ľubovoľnými technickými parametrami, ktoré sa Prevádzkovateľ zaväzuje čo do obsahu, zobrazenia a prispôsobenia zariadenia inštalačne upraviť na využívanie Aplikácie Užívateľmi ako pacientmi Prevádzkovateľa.

2.1.7 „Technickými zariadeniami“ v množnom čísle súhrnné označenie pre Kiosk špecifikovaný v bode 2.1.5 tohto článku VOP, Technické zariadenie špecifikované v bode 2.1.6 tohto článku VOP, ako aj pre všetky ďalšie súčasti technického vybavenia, najmä inštalačné materiály a príslušenstvo k uvedeným súčastiam, ktoré tvoria technické zázemie používania služieb eČakáreň.

2.1.8 „Podmienkami a pravidlami používania aplikácie eČakáreň“ alebo len „PP“ sú podmienky a pravidlá použitia aplikácie eČakáreň, ktoré upravujú vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom, Užívateľom a tretími osobami pri používaní aplikácie eČakáreň a sú podrobnejšou úpravou vzájomných práv a povinností uvedených účastníkov a podrobnejšou úpravou pravidiel a podmienok používania aplikácie eČakáreň. PP sú voľne dostupné pre Užívateľov v používateľskom rozhraní Aplikácie alebo na Webovom sídle Prevádzkovateľa.

2.1.9 „Všeobecnými obchodnými podmienkami zabezpečenia spoplatnenej služby eČakáreň“ alebo len „VOP SPS“ sú osobitné obchodné podmienky, ktoré upravujú vzťahy medzi Partnerom a Užívateľom- Pacientom v rámci poskytovania spoplatnenej služby eČakáreň a sú podrobnejšou úpravou vzájomných práv a povinností uvedených účastníkov a podrobnejšou úpravou pravidiel a podmienok poskytovania spoplatnenej služby eČakáreň.

2.1.10 „Webovým sídlom“ webová stránka Prevádzkovateľa dostupná na adrese www.ecakaren.sk.

2.1.11 „Cenou za montáž a poskytnutie technických zariadení“ odplata, ktorú sa Partner zaväzuje uhradiť Prevádzkovateľovi jednorazovo, po podpise Zmluvy za poskytnutie technických zariadení, technického zázemia, znalostí a úvodných služieb spojených s využívaním používateľského aplikačného programu eČakáreň za podmienok dohodnutých v Zmluve a v týchto VOP.

2.1.12 „Mesačnou odmenou za správu Aplikácie“ odplata, ktorú sa Partner zaväzuje platiť Prevádzkovateľovi mesačne v pravidelných platbách, vo výške a za podmienok dohodnutých v Zmluve a v týchto VOP a ktorá zahŕňa poskytovanie technického zázemia, podporných a servisných služieb, udržiavacích práv a aktualizácií Aplikácie a Technických zariadení zo strany Prevádzkovateľa počas celej doby trvania Zmluvy.

2.1.13 „Montážou“ inštalácia Technických zariadení do priestorov určených Partnerom, spravidla do čakární ordinácií Partnerov, vrátane odskúšania zariadení, zaškolenia personálu Partnera ohľadne používania zariadení a sprístupnenia aplikačného programu eČakáreň, a to všetko Prevádzkovateľom alebo osobou poverenou Prevádzkovateľom.

2.1.14 „Montážnym listom“ písomný záznam o dodaní a vykonaní Montáže, ktorý potvrdzuje Partner.

2.1.15 „Balíkom služieb“ súhrn užívateľských práv, prístupov, zariadení a doplnkových služieb, o poskytnutie ktorých má Partner záujem na základe Zmluvy.

2.1.16 „Obchodným zákonníkom“ zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Článok III – Uzatvorenie Zmluvy, predmet Zmluvy

3.1 Ak nie je medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak, predmetom Zmluvy uzatvorenej medzi Partnerom a Prevádzkovateľom je (i) záväzok Prevádzkovateľa poskytnúť Partnerovi technické zariadenia a technické zázemie k používaniu používateľského aplikačného programu eČakáreň, (ii) záväzok Prevádzkovateľa poskytnúť Partnerovi služby spojené s využívaním používateľského aplikačného programu eČakáreň a (iii) záväzok Partnera uhradiť Prevádzkovateľovi Cenu za montáž a poskytnutie technických zariadení a Mesačnú odmenu za správu Aplikácie podľa čl. IV týchto VOP, všetko za podmienok, spôsobom a v rozsahu dohodnutom s Partnerom v Zmluve a v týchto VOP. V prípade dohody Zmluvných strán môže byť predmetom Zmluvy zároveň aj záväzok Prevádzkovateľa poskytnúť Partnerovi technické zariadenia a technické zázemie k poskytovaniu spoplatnenej služby eČakáreň podľa čl. VII týchto VOP, pričom podmienky, spôsob a rozsah poskytovania uvedených služieb sa spravuje predmetným článkom týchto VOP a osobitnými Všeobecnými obchodnými podmienkami zabezpečenia spoplatnenej služby eČakáreň.

3.2 Zmluva uzatvorená medzi Partnerom a Prevádzkovateľom a práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú inak upravené v Zmluve, v jej Prílohách alebo v týchto VOP, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

3.3 Zmluva sa spravidla uzatvára
a) v priestoroch sídla alebo iného obchodného miesta Prevádzkovateľa za prítomnosti Partnera a Prevádzkovateľa, a to na podnet Partnera alebo Prevádzkovateľa,
b) v sídle alebo v mieste podnikania Partnera alebo v iných miestach za prítomnosti Partnera a Prevádzkovateľa,
c) mimo prevádzkových priestorov Prevádzkovateľa a Partnera podľa dohody Zmluvných strán.

3.4 Zmluvu môže v mene Prevádzkovateľa uzavierať tiež zástupca, ktorý bol na uzavretie zmluvy Prevádzkovateľom písomne splnomocnený. Na požiadanie Partnera sa osoba podpisujúca Zmluvu v mene Prevádzkovateľa preukáže písomným plnomocenstvom.

3.5 Zmluvu môže na strane Partnera uzavrieť spoločne aj niekoľko samostatných Partnerov s vlastnou právnou subjektivitou, najmä v prípadoch, kedy dotknuté priestory zdieľa spoločne niekoľko subjektov. V uvedenom prípade, ak sa zmluvné strany nedohodli inak, Partneri zodpovedajú za všetky záväzky, ktoré im vzniknú pri uzatvorení Zmluvy, spoločne a nerozdielne.

3.6 VOP ako aj ďalšie informácie vzťahujúce sa k predmetu Zmluvy sú v platnom a účinnom znení zverejňované a Partnerovi dostupné aj na webovom sídle (internetovej stránke) Prevádzkovateľa.

Článok IV – Cena, odmena a platobné podmienky

4.1 Partner sa zaväzuje zaplatiť Prevádzkovateľovi Cenu za montáž a poskytnutie technických zariadení, Mesačnú odmenu za správu Aplikácie a prípadne aj poplatok za poskytovanie doplnkových služieb, ak je poskytovanie doplnkových služieb medzi Zmluvnými stranami osobitne v Zmluve dohodnuté. Výška peňažných plnení podľa predchádzajúcej vety, a prípadne aj ich skladba, vyplýva zo Zmluvy, z týchto VOP alebo z Cenníka služieb Prevádzkovateľa, ktoré sú zverejňované v aktuálnom znení na webovom sídle (internetovej) stránke Prevádzkovateľa, pokiaľ nie je medzi Partnerom a Prevádzkovateľom dohodnuté inak.

4.2 Ak nie je v týchto VOP uvedené inak, alebo sa Zmluvné strany v Zmluve nedohodli inak, Cena za montáž a poskytnutie technických zariadení bude zo strany Prevádzkovateľa vyúčtovaná spravidla do 3 kalendárnych dní odo dňa uzavretia Zmluvy. V závislosti od dohody Zmluvných strán uvedenej v Zmluve sa Partner zaväzuje uhradiť Cenu za montáž a poskytnutie technických zariadení jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) prevodom na bankový účet Prevádzkovateľa do 3 kalendárnych dní odo dňa uzavretia Zmluvy,
b) v hotovosti, k rukám štatutárneho orgánu alebo poverenej osoby Prevádzkovateľa pri podpise Zmluvy.

4.3 Na účely Zmluvy a týchto VOP sa dňom uhradenia Ceny za montáž a poskytnutie technických zariadení a akéhokoľvek iného peňažného plnenia na základe Zmluvy alebo týchto VOP rozumie deň pripísania peňažných prostriedkov na účet Prevádzkovateľa.

4.4 Mesačnú odmenu za správu Aplikácie sa Partner zaväzuje platiť Prevádzkovateľovi mesačne vopred, vo výške určenej v Zmluve na základe faktúry, ktorú sa Prevádzkovateľ zaväzuje doručiť Partnerovi vždy najneskôr do 20. kalendárneho dňa predchádzajúceho mesiaca v lehote splatnosti siedmich (7) kalendárnych dní. Mesačnú odmenu za správu Aplikácie je Partner povinný platiť za prvý úplný kalendárny mesiac používania Aplikácie, t.j. od prvého kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, počas ktorého došlo k uzatvoreniu Zmluvy, ak bola Zmluva uzatvorená v iný ako prvý kalendárny deň daného mesiaca. Odmena za správu Aplikácie za prvý kalendárny mesiac trvania zmluvného vzťahu Zmluvných strán bude v celej výške bez ďalšieho splatná v kalendárnom mesiaci, kedy dôjde k Montáži a začatiu fungovania Aplikácie podľa ust. ods. 5.1 článku V. VOP. Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, Partner sa zaväzuje platiť Odmenu za správu Aplikácie aj počas doby prerušenia alebo obmedzenia fungovania Aplikácie alebo Technických zariadení, pokiaľ k prerušeniu alebo obmedzeniu fungovania Aplikácie alebo Technických zariadení došlo z dôvodov porušenia povinnosti na strane Partnera (napríklad z dôvodu omeškania sa s úhradou predchádzajúcej Odmeny za správu Aplikácie).

4.5 Ak Partner má podľa Cenníku právo uhradiť Mesačnú odmenu za správu Aplikácie vopred spolu za 12 nasledujúcich kalendárnych mesiacov používania Aplikácie (ďalej len „Ročná odmena za správu Aplikácie“). Prevádzkovateľ zaväzuje vystaviť Partnerovi faktúru za celkovú sumu Ročnej odmeny za správu Aplikácie s tým, že v uvedenom prípade Prevádzkovateľ poskytne Partnerovi zľavu z odmeny za správu Aplikácie vo výške jednomesačnej odmeny za správu, a teda vystaví faktúru celkovo na sumu rovnajúcu sa 11 násobku mesačnej odmeny za správu Aplikácie. V prípade ukončenia Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu počas doby, za ktorú Partner vopred uhradil Ročnú odmenu za správu Aplikácie, Partnerovi nevzniká nárok na vrátenie pomernej časti Ročnej odmeny za správu Aplikácie za mesiace nasledujúce po ukončení Zmluvy, nakoľko táto časť Ročnej odmeny v uvedenom prípade prepadá v prospech Prevádzkovateľa.

4.6 Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť Partnerovi tzv. vernostnú zľavu z Ceny balíka služieb, ktorej výška sa odvíja od dĺžky trvania zmluvného vzťahu medzi Partnerom a Prevádzkovateľom. Výška a podmienky poskytnutia vernostnej zľavy sú uvedené v Cenníku služieb Prevádzkovateľa.

4.7 Ak Prevádzkovateľ na základe Zmluvy alebo osobitnej žiadosti Partnera poskytuje Partnerovi aj doplnkové služby súvisiace so zabezpečením prevádzkovania Aplikácie, ktoré sú osobitne spoplatnené podľa cenníka Prevádzkovateľa zverejneného v aktuálnom znení na webovom sídle (internetovej) stránke Prevádzkovateľa, poplatok za poskytnutie uvedených doplnkových služieb Prevádzkovateľ vyúčtuje v najbližšom kalendárnom mesiaci nasledujúcom po mesiaci, kedy boli doplnkové služby poskytnuté, a to ako osobitnú účtovnú položku v najbližšej faktúre za mesačnú odmenu za správu Aplikácie vystavenej podľa ust. ods. 4.4 tohto článku VOP. .

4.8 Prevádzkovateľ má voči Partnerovi právo aj na náhradu hotových výdavkov a všetkých nákladov, ktoré mu vznikli tým, že pri plnení povinnosti podľa Zmluvy, týchto VOP alebo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo v dôsledku konania Partnera alebo opomenutia konania zo strany Partnera, ak Prevádzkovateľ na podnet Partnera alebo v jeho záujme uskutočnil úkon alebo úkony, pri ktorých došlo k vzniku hotových výdavkov alebo nákladov na strane Prevádzkovateľa.

4.9 Prevádzkovateľ je oprávnený osobitne nastaviť výšku a platobné podmienky spolu za všetky služby podľa Zmluvy (Cena za montáž a poskytnutie technických zariadení, Mesačná odmena za správu Aplikácie, Ročná odmena za správu Aplikácie, doplnkové služby), a to v balíkoch služieb, ktorých špecifikácia tvorí obsah Cenníka Prevádzkovateľa. Balíkom služieb môže byť aj tzv. individuálny balík služieb, ktorý sa určuje vždy osobitnou dohodou Zmluvných strán.

4.10 Pokiaľ nie je v týchto VOP uvedené inak alebo sa Zmluvné strany nedohodli inak, úhradu akéhokoľvek peňažného plnenia, medzi Partnerom a Prevádzkovateľom si Prevádzkovateľ uplatňuje voči Partnerovi faktúrou. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zaslať Partnerovi faktúru na dohodnutú adresu na doručovanie v zmysle Zmluvy, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodli na doručovaní faktúr prostredníctvom e-mailu, a to bez zbytočného odkladu po vystavení faktúry. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

4.11 Pre prípad omeškania s úhradou ktorejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky (peňažného dlhu) podľa Zmluvy je Zmluvná strana, ktorá je dlžníkom povinná zaplatiť druhej Zmluvnej strane (veriteľovi) úrok z omeškania vo výške 0,05% (päť stotín percenta) denne z dlžnej sumy za každý čo i len začatý deň omeškania sa.

4.12 Všetky platby sa realizujú v mene EUR, ak nie je dohodnuté v Zmluve alebo jej Prílohách inak. Náklady spojené s úhradou záväzkov podľa Zmluvy (napr. bankové poplatky, poštové poplatky) znáša každá Zmluvná strana na svojej strane.

4.13 Pokiaľ pripadne posledný deň splatnosti ktorejkoľvek platby Partnera alebo Prevádzkovateľa na sobotu, štátny sviatok alebo iný deň pracovného pokoja, potom je dňom splatnosti najbližší nasledujúci pracovný deň. Platba Partnera sa považuje za splnenú, pokiaľ je riadne identifikovaná (označená správnym variabilným symbolom) a pripísaná v predpísanej výške na príslušný bankový účet Prevádzkovateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné neidentifikované platby poskytnuté Partnerom na bankový účet Prevádzkovateľa je Prevádzkovateľ oprávnený započítať na ktorúkoľvek svoju pohľadávku voči Partnerovi, a to aj v prípade, ak ešte nenastala splatnosť takejto pohľadávky Prevádzkovateľa voči Partnerovi, a to prednostne na úhradu tej pohľadávky Prevádzkovateľa alebo jej časti, ktorej splnenie nie je zabezpečené alebo je najmenej zabezpečené, inak na pohľadávku Prevádzkovateľa najskôr splatnú. Ak by takýto postup nebol možný, je Prevádzkovateľ oprávnený podľa vlastného uváženia určiť pohľadávku alebo jej časť, ktorá bude poskytnutým peňažným plnením Partnera splnená. O zrealizovaní zápočtu dohodou Zmluvných strán podľa predchádzajúcej vety vystaví Prevádzkovateľ Partnerovi písomné potvrdenie. Nezapočítané neidentifikované platby vráti Prevádzkovateľ Partnerovi, resp. inému odosielateľovi platby na základe jeho písomnej výzvy a po preukázaní oprávnenosti vrátenia platby žiadajúcej osobe, na jeho účet alebo poštovou poukážkou, a to najneskoršie do uplynutia posledného dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k doručeniu výzvy a k preukázaniu oprávnenosti vrátenia platby žiadajúcej osobe. Za deň vrátenia preplatku sa považuje deň pripísania zodpovedajúcej peňažnej sumy na bankový účet Partnera a v prípade využitia poštových služieb deň, kedy je Prevádzkovateľom príslušná peňažná suma poukázaná v prospech Partnera.

4.14 V prípade, ak peňažné plnenie poskytnuté Partnerom nestačí na úhradu všetkých záväzkov Partnera voči Prevádzkovateľovi za plnenia poskytované podľa Zmluvy, je splnený ten záväzok Partnera alebo jeho časť, ktorý určí Partner pri plnení. Ak Partner neurčí, ktorý záväzok Prevádzkovateľa plní, peňažné plnenie Partnera sa použije prednostne na úhradu toho záväzku Partnera alebo jeho časti, ktorého splnenie nie je zabezpečené alebo je najmenej zabezpečené, inak záväzku Partnera najskôr splatného. Ak aplikáciou predchádzajúcich dvoch viet tohto odseku nie je možné určiť, ktorý záväzok alebo jeho časť Partner plní Prevádzkovateľovi, je Prevádzkovateľ oprávnený podľa vlastného uváženia určiť záväzok Partnera alebo jeho časť, ktorý bude poskytnutým peňažným plnením Partnera splnený. Pri plnení peňažného záväzku sa započíta poskytnuté plnenie Partnera vždy najprv na istinu a až potom na príslušenstvo pohľadávky, ak Partner neurčí inak.

4.15 Zmenu bankových účtov je Zmluvná strana povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane.

4.16 Faktúry a iné výzvy na úhradu peňažných záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmluvy vystavené spôsobom hromadného spracovania dát nemusia obsahovať pečiatku ani podpis Zmluvných strán.

4.17 Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať a Partner je povinný uhradiť Prevádzkovateľovi peňažnú náhradu za vystavenie písomnej upomienky (upozornenia) z dôvodu vzniku omeškania Partnera so zaplatením platieb za plnenia poskytované podľa Zmluvy a jej Príloh. Táto peňažná náhrada pritom predstavuje pomernú výšku náhrady nákladov Prevádzkovateľa súvisiacich s upozorňovaním Partnera (vrátane nákladov na vystavenie upomienky a jej doručenie Partnerovi) a jeho aktuálna sadzba vyplýva z osobitného Cenníka vydaného Prevádzkovateľom, ktorý je účinný v čase vystavenia upomienky (upozornenia), ktorý je zverejnený na webovom sídle (internetovej stránke) Prevádzkovateľa.

Článok V – Podmienky Montáže a sprístupnenia Aplikácie

5.1 Ak nie je v týchto VOP uvedené inak, alebo sa Zmluvné strany v Zmluve nedohodli inak, Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa riadneho a úplného uhradenia Ceny za montáž a poskytnutie technických zariadení Partnerom vykoná Montáž a zabezpečí riadne fungovanie Aplikácie v priestoroch Partnera, v opačnom prípade je Partner oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy s právom vrátenia zaplatenej Ceny za montáž a poskytnutie technických zariadení.

5.2 Prevádzkovateľ je oprávnený poveriť vykonaním Montáže aj tretie osoby, v uvedenom prípade Prevádzkovateľ zodpovedá za vykonanie Montáže, ako keby Montáž vykonal sám.

5.3 Partner udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas s Montážou. V prípade, ak Partner užíva priestory na základe iného ako vlastníckeho práva, je povinný zaobstarať písomný súhlas s Montážou od vlastníka nehnuteľnosti. Ak Partner nezíska písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti k Montáži, je povinný o tom informovať Prevádzkovateľa a neumožniť Montáž, inak sa predpokladá, že súhlas vlastníka nehnuteľnosti bol udelený.

Ak nie je v Zmluve alebo v týchto VOP uvedené inak, Montážou sa rozumie najmä inštalácia Technických zariadení do priestorov určených Partnerom. Súčasťou Montáže nie je vykonávanie stavebných úprav v priestoroch Partnera Prevádzkovateľom, ani prispôsobenie príslušných priestorov Partnera Prevádzkovateľom na účely plnenia Zmluvy. Za technický stav priestorov Partnera, ktorý musí vyhovovať Montáži, zodpovedá Partner. Partner berie na vedomie, že pri Montáži je Prevádzkovateľ nútený v nevyhnutnej miere vŕtať, príp. inak zasahovať do stien priestorov s tým, že pri uvedených úkonoch nastáva zásah aj do maľovky priestorov. Prevádzkovateľ používa na Montáž vždy vhodné ochranné montážne lišty.

5.4 Partner je povinný zabezpečiť po celú dobu trvania Zmluvy v mieste Montáže pripojenie do elektrickej siete na bežné napätie 230 V a tiež zabezpečiť nepretržité pripojenie na internet ľubovoľným spôsobom, ktorý si Partner zvolí. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že pripojenie do elektrickej siete na bežné napätie a pripojenie na internet zabezpečí Partnerovi Prevádzkovateľ ako doplnkovú službu za osobitne dohodnutých platobných podmienok uvedených v Cenníku s tým, že v uvedenom prípade sa Zmluvné strany môžu vzájomnou dohodou odchýliť od dojednaní uvedených v bode 5.4 tohto článku VOP. V prípade, ak Partner nezabezpečí pri Montáži pripojenie do elektrickej siete na bežné napätie a pripojenie na internet, je táto okolnosť prekážkou Montáže na strane Partnera, o ktorú sa predlžuje doba Montáže bez nároku Partnera na akúkoľvek náhradu takto spôsobenej škody.

5.5 O Montáži sa Prevádzkovateľ zaväzuje vyhotoviť Montážny list, ktorý sa Partner zaväzuje po vykonaní Montáže vlastným podpisom a prevzatí kópie Montážneho listu potvrdiť.

5.6 V prípade demontáže Technických zariadení Prevádzkovateľ nie je povinný uviesť priestory do pôvodného stavu a nie je povinný ani odstrániť viditeľné zásahy do stien a maľovky priestorov. Za takto spôsobené opotrebenie priestorov v celom rozsahu zodpovedá Partner.

5.7 V prípade demontáže Technických zariadení je Partner povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi súčinnosť a prístup do dotknutých priestorov. Termín demontáže Technických zariadení sa určuje vzájomnou dohodou Zmluvných strán, v opačnom prípade je Prevádzkovateľ oprávnený vykonať demontáž Technických zariadení kedykoľvek počas ordinačných hodín Partnera. V prípade, ak Partner úplne zabráni demontáži Technických zariadení, Partner je povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi cenu za namontované Technické zariadenia v zmysle Montážneho listu.

5.8 Prevádzkovateľ zodpovedá Partnerovi za to, že Technické zariadenia nemajú pri odovzdaní vady.

5.9 Prevádzkovateľ poskytuje Partnerovi záruku za akosť na fungovanie Technických zariadení počas celej doby trvania Zmluvy.

5.10 V prípade vady čo i len jedného z Technických zariadení, resp. ich komponentov, je Partner povinný bezodkladne informovať Prevádzkovateľa o vzniku vady. Partner nie je oprávnený zasahovať do Technických zariadení a nie je oprávnený na uvedený účel ani využiť služby žiadneho servisu alebo servisného technika, ibaže sa Zmluvné strany nedohodli inak. Prevádzkovateľ vadu do dvoch pracovných dní posúdi a v prípade uznania vady sa zaväzuje vadu bezodkladne odstrániť. V prípade, ak sa Prevádzkovateľovi nepodarí odstrániť vadu najneskôr do siedmich (7) pracovných dní, vzniká Partnerovi nárok na zľavu z Mesačnej odmeny za správu Aplikácie vo výške určenej v Cenníku Prevádzkovateľa s tým, že ust. čl. VII ods. 7.6 sa v uvedenom prípade neaplikuje.

Článok VI – Podmienky používania Aplikácie, Kiosku a Technických zariadení

6.1 Partner sa po inštalácii Technických zariadení a Aplikácie nestáva ich majiteľom, získava od Prevádzkovateľa iba oprávnenie k ich prístupu a k ich používaniu za podmienok dohodnutých v Zmluve.

6.2 Prevádzkovateľ je výhradným nositeľom autorských práv k Aplikácii, ku všetkému obsahu Aplikácie, vrátane jej všetkých textových a obrazových súčastí. Všetky autorské práva, vrátane softvérových licencií, patenty, úžitkové vzory, vynálezy, priemyselné vzory, dizajny, ochranné známky, know-how, resp. ďalšie práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa k Aplikácii patria výlučne Prevádzkovateľovi.

6.3 Obsah Aplikácie, ako aj Aplikácia samotná, sú chránené autorským zákonom. Akékoľvek porušenie týchto podmienok môže mať za následok ukončenie oprávnenia Partnera používať Aplikáciu bez náhrady, so zachovaním práva Prevádzkovateľa domáhať sa náhrady prípadnej škody spôsobenej Partnerom.

6.4 Prevádzkovateľ má výlučné vlastnícke právo k Technickým zariadeniam. Použitie Technických zariadení a Aplikácie na iný účel, ako je dohodnutý v Zmluve, sa zakazuje.

6.5 Partner zodpovedá za správnosť a úplnosť informácií uverejnených prostredníctvom Aplikácie a zodpovedá tiež za aktualizáciu údajov zverejnených prostredníctvom Aplikácie o Partnerovi. Partner berie na vedomie, že technické riešenia Aplikácie plnia vždy len informačno – poradenskú funkciu a v žiadnom prípade nenahrádzajú poskytovanie odbornej lekárskej a zdravotníckej starostlivosti, alebo prácu lekárskych a zdravotníckych odborníkov.

6.6 Bez súhlasu Partnera Prevádzkovateľ nie je oprávnený vykonávať zmeny informácií o Partnerovi, ktoré Aplikácia obsahuje. Prevádzkovateľ preberá niektoré z informácií tvoriacich obsah Aplikácie z iných zdrojov a internetových stránok tretích subjektov, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom Aplikácie. Za správnosť uvedených informácií Prevádzkovateľ neručí.

6.7 Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek po dobu existencie Aplikácie vylepšovať Aplikáciu a/alebo upravovať a meniť produkty, rady a postupy vzťahujúce sa k Aplikácii, a to všetko bez potreby predchádzajúceho upozornenia Partnera. Pri vykonávaní úprav sa Prevádzkovateľ zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie k zabezpečeniu použiteľnosti, správnosti a úplnosti obsahu Aplikácie, najmä počas ordinačných hodín Partnera.

6.8 Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že vykoná všetky potrebné opatrenia k tomu, aby zabezpečil neprerušenú prevádzku Aplikácie, tzn. že vykoná všetko potrebné k tomu, aby zabránil zlyhaniu hardvéru a softvéru potrebného k prevádzke Aplikácie. Prevádzkovateľ je oprávnený dočasne pozastaviť prístup k obsahu Aplikácie, bez toho, aby to bolo považované za porušenie povinnosti Prevádzkovateľa, a to najmä z dôvodu ohrozenia alebo narušenia bezpečnosti, prípadov vyššej moci, na základe rozhodnutia príslušného orgánu, kvôli potrebe opráv a prác potrebných pre prevádzku, revíziu alebo údržbu systému Aplikácie. O dočasnom pozastavení prístupu k obsahu Aplikácie Prevádzkovateľ informuje Partnera spôsobom dohodnutým v Zmluve, pokiaľ možno vopred, inak v primeranej lehote a zároveň oznámi aj dôvod a predpokladanú dobu pozastavenia prístupu k obsahu Aplikácie.

6.9 Partner berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nezodpovedá, resp. sa nezaručuje za:
(i) nepretržitý prístup k Technickým zariadeniam a k Aplikácii v prípade, ak je toto znemožnenie prístupu spôsobené okolnosťou, ktorá je mimo vplyvu Prevádzkovateľa,
(ii) akékoľvek priame, nepriame, následné škody spôsobené používaním Technických zariadení a Aplikácie, nemožnosťou ich používania, informáciami poskytnutými prostredníctvom nich a pod.

6.10 Využívaním služieb podľa Zmluvy a týchto VOP sa Partner Prevádzkovateľovi zaväzuje, že
(i) nebude sa pokúšať o neoprávnený prístup k iným počítačovým systémom prostredníctvom Aplikácie,
(ii) nebude sa pokúšať obmedzovať, prerušovať, preťažovať alebo akýmkoľvek iným spôsobom poškodzovať Technické zariadenia a Aplikáciu,
(iii) nebude Technické zariadenia a Aplikáciu využívať v rozpore s účelom, na ktorý sa Aplikácia obvykle používa,
(iv) nebude využívať služby Prevádzkovateľa v rozpore so všeobecne záväznými predpismi platnými v Slovenskej republike, alebo dobrými mravmi.

6.11 Partner berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je oprávnený priebežne monitorovať a kontrolovať spôsoby prihlasovania sa do Aplikácie a ďalšie technické parametre využívania Aplikácie.

6.12 Prevádzkovateľ sa ďalej zaväzuje a je povinný:
a) nastaviť Technické zariadenia a Aplikáciu tak, aby Partner mohol začať využívať služby podľa Zmluvy najneskôr v deň Montáže;
b) prevádzkovať internetovú stránku, z ktorej po prihlásení bude mať Partner nepretržitý prístup k Aplikácii,
c) zriadiť Partnerovi najneskôr v deň Montáže prístup na internetovú stránku podľa podľa bodu b) ods. 6.12 tohto článku VOP a poskytnúť Partnerovi príslušné prihlasovacie údaje prostredníctvom správy elektronickej pošty alebo si Partner môže zvoliť iný spôsob odovzdania prihlasovacích údajov.

6.13 Prevádzkovateľ je oprávnený:
a) v prípade, že Partner nebude platiť svoje záväzky podľa čl. IV ods. 4.2, 4.4 a nasl. týchto VOP riadne a včas a doba omeškania s úhradou záväzkov Partnera bude dlhšia ako sedem kalendárnych dní, prerušiť poskytovanie služieb podľa Zmluvy;
b) v prípade, že sa Partner dostane do omeškania s plnením svojich záväzkov podľa ust. čl. IV ods. 4.2, 4.4 a nasl. týchto VOP, Prevádzkovateľ je oprávnený vyzvať Partnera na dodatočné splnenie záväzku v lehote 3 kalendárnych dní. Pokiaľ si Partner nesplní svoj záväzok ani v dodatočnej lehote, po uplynutí lehoty na plnenie uvedenej v poslednej výzve, ktorá nebude kratšia ako ďalšie 3 pracovné dni, je Prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy s okamžitou účinnosťou. Po platnom a účinnom odstúpení od Zmluvy v zmysle príslušných ustanovení VOP, je Prevádzkovateľ oprávnený vykonať demontáž Technických zariadení bez potreby ďalšieho písomného upozornenia Partnera, v uvedenom prípade Partnerovi neprináleží žiadny nárok z náhrady akejkoľvek škody spôsobenej Partnerovi.

6.14 Partner sa zaväzuje a je povinný:
a) platiť Prevádzkovateľovi riadne a včas všetky platby uvedené v čl. IV týchto VOP,
b) poskytnúť Prevádzkovateľovi všetku primeranú súčinnosť, ktorú od neho bude Prevádzkovateľ požadovať s cieľom zabezpečenia plnenia povinností Prevádzkovateľa podľa Zmluvy, jej Príloh a týchto VOP, pričom je Partner najmä povinný sprístupniť priestory Montáže a poskytnúť všetky potrebné informácie a podklady, o ktoré ho Prevádzkovateľ požiada, a to všetko v lehotách požadovaných Prevádzkovateľom.

6.15 Aplikácia umožňuje, aby na Technických zariadeniach boli zverejňované informácie o rôznych výrobkoch alebo službách (ďalej len „Reklama“). Partner vždy súhlasí so zverejnením Reklamy na Technických zariadeniach. Partner má v závislosti od zvoleného Balíka služieb nárok na odmenu z reklamy vo forme zľavy z mesačného paušálu, spôsob výpočtu podielu reklamy je určený v Cenníku Prevádzkovateľa. Partnerovi vzniká nárok na odmenu z Reklamy vždy po ukončení príslušnej reklamnej kampane a úhrade ceny Reklamy zadávateľom, pričom podkladom pre výpočet odplaty je report zadávateľa reklamy, na základe ktorého Prevádzkovateľ zohľadní odmenu Partnera v najbližšej faktúre vystavenej na Mesačnú odmenu za správu Aplikácie. V prípade, ak odmena Partnera za reklamu je v sume menšej ako Mesačná odmena za správu Aplikácie, je Prevádzkovateľ oprávnený ponížiť Mesačnú odmenu za správu Aplikácie o príslušnú sumu odmeny Partnera za reklamu. Odmena Partnera za reklamu nikdy nemôže prevyšovať Mesačnú odmenu za správu Aplikácie.

6.16 S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie Aplikácie, vzniká Prevádzkovateľovi právo ukladať na zariadení Partnera malé dátové súbory, tzv. cookies. Uloženie a uchovávanie cookies nižšie uvedených typov s nižšie uvedeným určením presného účelu ich využitia, na zariadení Partnera spôsobom, ktorý anonymizuje užívateľov Aplikácie, je nevyhnutné pre riadne fungovanie Aplikácie a ďalej na zhromažďovanie anonymných štatistických a chybových informácií o fungovaní Aplikácie na zariadení Partnera.

Typ: Účel: Adresa:
Nevyhnutné pre chod aplikácie Session Cookie – Identifikácia a komunikácia so serverom www.ecakaren.sk
Nevyhnutné pre chod aplikácie Sledovanie zmien v reálnom čase www.ably.io
Analytika Získavanie anonymných štatistických a chybových informácií www.appcenter.ms

 

Článok VII – Poskytovanie Spoplatnenej služby eČakáreň

7.1 V prípade dohody Zmluvných strán môže Partner v rámci systému eČakáreň poskytovať svojim Pacientom- Užívateľom spoplatnenú službu eČakáreň. Poskytovanie uvedenej služby Partnerom je vždy voliteľné, pričom žiadnym spôsobom nie je ním podmienené využívanie systému eČakáreň alebo poskytovanie ďalšej technickej podpory podľa týchto VOP Partnerovi zo strany Prevádzkovateľa.

7.2 Spoplatnená služba eČakáreň nad rámec užívania Systému eČakáreň zahŕňa manažment návštevy pacienta v systéme eČakáreň za odplatu, konzultáciu s obslužným personálom systému eČakáreň na strane Partnera, automatické prihlásenie pacienta do poradia v zariadení Partnera a s tým súvisiacu e-mail a sms notifikáciu Pacienta poskytovanú príslušnými operátormi telekomunikačných sietí.

7.3 Vzťahy medzi Partnerom a Užívateľom- Pacientom v rámci poskytovania Spoplatnenej služby eČakáreň sa spravujú osobitnými VOP SPS.

7.4 Orgánom dohľadu nad poskytovaním Spoplatnenej služby eČakáreň ako predajom služby za odplatu je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 821 05 Bratislava, dodávateľom služby je Partner.

7.5 Zmluva medzi Partnerom a Užívateľom o poskytnutí Spoplatnenej služby eČakáreň je uzatvorená momentom odoslania sms správy Užívateľom v požadovanom tvare na dané telefónne číslo podľa pokynov a informácií, ktoré sú uvedené na webovom sídle www.ecakaren.sk, na obrazovke Kiosku umiestneného v priestoroch Partnera alebo v Aplikácii eČakáreň. Právny vzťah zo Zmluvy, kde dodávateľom služby je Partner a spotrebiteľom je Užívateľ sa okrem osobitných VOP SPS riadi doplňujúcimi informáciami uvedenými na webovom sídle www.ecakaren.sk a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v platnom znení, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a zákonom 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

7.6 Užívateľ môže využívať Spoplatnenú službu eČakáreň len prostredníctvom telekomunikačného zariadenia plne funkčného a spôsobilého na zasielanie a prijímanie krátkych textových sms správ prostredníctvom ktoréhokoľvek mobilného operátora. Pri poskytovaní Spoplatnenej služby eČakáreň Prevádzkovateľ predstavuje sprostredkovateľa poskytovania služby, ktorý v žiadnom prípade nezodpovedá za prípadný rozpor medzi podmienkami poskytovania služby stanovenými Partnerom a faktickým stavom poskytovania uvedenej služby.

7.7 Cena za Spoplatnenú službu eČakáreň je účtovaná formou spoplatnenej sms. Cenu za Spoplatnenú službu eČakáreň uhradí Užívateľ z mobilného telefónneho čísla, z ktorého bola služba objednaná, a to prostredníctvom ktoréhokoľvek mobilného operátora, ktorý si ceny vyúčtuje vo faktúre, ktorou vyúčtováva svoje elektronické komunikačné služby, a to ako platbu za osobitnú službu za nemobilný obsah. Vzhľadom na to, že operátor nie je dodávateľom služby pre Užívateľa, operátor nebude vystavovať daňový doklad/faktúru za tieto služby v zmysle právnych predpisov, potvrdenie o platbe bude Užívateľovi dostupné v elektronickej forme hneď po úspešnom spracovaní sms platby, neskôr po dobu dvoch mesiacov na webovom sídle www.ecakaren.sk.

Operátor za podmienok stanovených v osobitných obchodných podmienkach príslušného dodávateľa mobilných platieb ako držiteľ cudzích finančných prostriedkov v mesačných intervaloch prevedie sumu zodpovedajúcu súčtu cien za ten-ktorý mesiac prostredníctvom Prevádzkovateľa na Partnera ako dodávateľa služieb. Prevádzkovateľ sa zaväzuje previesť sumu zodpovedajúcu súčtu cien za ten-ktorý mesiac Partnerovi najneskôr do 5 týždňov odo dňa skončenia príslušného kalendárneho mesiaca, pričom Prevádzkovateľ je oprávnený účtovať Partnerovi poplatok za prevádzkovanie služby v systéme eČakáreň za podmienok stanovených v Cenníku služieb Prevádzkovateľa.

7.8 Operátori mobilných telekomunikačných sietí a Prevádzkovateľ sú pri poskytovaní Spoplatnenej služby eČakáreň len sprostredkovateľom finančnej transakcie a finančných prostriedkov, ktoré zodpovedajú uhradeným cenám za využívanie uvedenej služby. Prevádzkovateľ v žiadnom momente nenadobúda vlastníctvo k predmetným finančným prostriedkom a preberá ich od operátorov v mene a na účet Partnera.

7.9 Za prípadné vady spoplatnenej služby eČakáreň zodpovedá Partner v zmysle ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka, osobitné VOP SPS určujú podrobné podmienky uplatnenia reklamácií z vád uvedenej služby.

Článok VIII – Trvanie a zánik Zmluvy

8.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

8.2 Zmluvné strany sú oprávnené ukončiť platnú a účinnú Zmluvu vzájomnou písomnou dohodou, alebo jednostranne niektorým zo spôsobov uvedeným v týchto VOP.

8.3 Každá zo Zmluvných strán je oprávnená jednostranne vypovedať Zmluvu bez udania dôvodu. Výpovedná doba predstavuje v takom prípade tri mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená písomná výpoveď na adresu Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví Zmluvy. Partner sa výslovne zaväzuje plniť si svoje peňažné záväzky podľa čl. IV týchto VOP počas celej doby trvania Zmluvy, a to vrátane výpovednej doby.

8.4 Prevádzkovateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade, že (i) sa Partner dostane do omeškania s plnením svojich záväzkov podľa ust. čl. IV ods. 4.2, 4.4 a nasl. týchto VOP za splnenia podmienok uvedených v čl. VI ods. 6.13 písm. b) týchto VOP (ii) Partner poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností uvedených v čl. VI týchto VOP.

8.5 V prípade vypovedania Zmluvy zo strany Prevádzkovateľa alebo odstúpenia od Zmluvy Prevádzkovateľom podľa tohto článku VOP nemá Partner nárok na vrátenie akéhokoľvek plnenia poskytnutého Prevádzkovateľovi na základe Zmluvy.

8.6 Ak v Zmluve alebo v týchto VOP nie je uvedené inak, Partner je oprávnený odstúpiť od Zmluvy len v prípade závažného porušenia zmluvných povinností zo strany Prevádzkovateľa, a to len v prípade, ak Prevádzkovateľ na základe písomnej výzvy Partnera svoje porušenie nenapraví v dodatočnej lehote určenej Partnerom, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 kalendárnych dní.

Článok IX – Osobitné dojednania

9.1 Práva alebo povinnosti vyplývajúce Partnerovo zo Zmluvy a jej Príloh je možné previesť (postúpiť) na tretiu osobu výhradne len so súhlasom Prevádzkovateľa, pokiaľ nie je Partnerovi známe, že táto tretia osoba nebude schopná plniť dohodnuté povinnosti. V prípade, ak dôjde k prevodu (postúpeniu) práv alebo povinností zo Zmluvy a jej Príloh podľa predchádzajúcej vety tohto odseku, je Partner povinný predložiť Prevádzkovateľovi jedno originálne vyhotovenie Zmluvy podpísané účastníkmi tohto kontraktu a to do 10 (desiatich) dní odo dňa uzatvorenia takejto zmluvy, v opačnom prípade zodpovedá za všetku škodu, ktorá vzniknú v dôsledku porušenia tejto povinnosti.

9.2 Práva alebo povinnosti vyplývajúce Prevádzkovateľovi zo Zmluvy a jej Príloh je možné previesť (postúpiť) na tretiu osobu aj bez súhlasu Partnera. V prípade, ak dôjde k prevodu (postúpeniu) práv alebo povinností zo Zmluvy a jej Príloh podľa predchádzajúcej vety tohto odseku, je Prevádzkovateľ povinný o prevode (postúpení) bez zbytočného odkladu informovať Partnera.

Článok X – Riešenie sporov

10.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vynaložia všetko úsilie, aby boli prípadné spory vyplývajúce zo Zmluvy a jej Príloh urovnané zmiernou cestou; zaväzujú sa, že budú postupovať tak, aby sporná situácia bola objektívne vysvetlená, a za týmto účelom si poskytnú nutnú súčinnosť.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky prípadné spory, ktoré medzi nimi vzniknú, vrátane sporov o platnosť, výklad alebo zrušenie Zmluvy alebo jej Príloh, môže ktorákoľvek Zmluvná strana predložiť na rozhodnutie všeobecnému súdu príslušnému podľa právneho predpisu Slovenskej republiky.

Článok XI – Dojednania pre prípad vzniku vyššej moci

11.1 Ak je Prevádzkovateľovi kedykoľvek zabránené plniť akýkoľvek zmluvný záväzok, alebo ak je akákoľvek strata, škoda, zranenie alebo omeškanie v dodávke spôsobené alebo vzniknú kvôli udalosti mimo kontroly Prevádzkovateľa vrátane (avšak bez toho, aby bola dotknutá všeobecnosť vyššie uvedeného výrazu) spáchania akéhokoľvek trestného činu, nedostatku tovarov, vojnového činu (či už vyhláseného alebo nie), občianskych nepokojov, nehody, štrajkov alebo výluk, katastrof spôsobených človekom, vis maior, alebo akéhokoľvek obmedzenia uloženého akýmkoľvek miestnym obecným alebo vládnym úradom (vrátane colných úradov), či už národného alebo zahraničného (všetko spolu ďalej aj ako „Udalosť“), čas Prevádzkovateľa na splnenie akýchkoľvek povinností neplynie a to od vzniku Udalosti až do odstránenia príčiny nedostatku plnenia, straty, škody, zranenia alebo omeškania. V prípade ak pôsobenie Udalosti trvá 4 (štyri) týždne alebo dlhšie, Prevádzkovateľ je oprávnený podľa svojho výberu odstúpiť od Zmluvy alebo jej časti.

Článok XII – Doručovanie

12.1 Akékoľvek oznámenie alebo dokument, ktorý má byť doručený medzi Zmluvnými stranami (ďalej len „podanie“), ak nie je uvedené v VOP alebo v Zmluve dohodnuté inak, musí byť doručený aspoň jedným z nasledujúcich spôsobov doručovania:
a) Doručenie na adresu Zmluvnej strany uvedenú v Zmluve alebo VOP; adresa zasielania je považovaná za adresu pre doručovanie v zmysle príslušného právneho predpisu;
b) Pri osobnom doručovaní, za ktoré sa považuje prebranie písomnosti Partnera alebo splnomocnenou osobou, sa písomnosti považujú za doručené ich odovzdaním, a to aj v prípade, ak ich adresát odmietne prevziať;
c) Doporučeným listom; Podanie bude považované za doručené piaty deň po odoslaní;
d) Elektronicky (e-mailom); Podanie bude považované za doručené prvý pracovný deň nasledujúci po ich odoslaní, aj keď si ich druhá strana neprečítala.

12.2 Ak nebude vo VOP alebo v Zmluve uvedené inak platí, že Partner udeľuje Prevádzkovateľovo výslovný súhlas so zasielaním správ, informácií, potvrdení o doručení správ, výziev, upomienok a iných oznámení vo veci Zmluvy (rozpis preddavkových platieb a vyúčtovacích faktúr) a jej plnenia prostredníctvom elektronických prostriedkov (najmä formou SMS správ a e-mailom), ak Prevádzkovateľ má takýto kontakt Partnera k dispozícii. Partnerovi prináleží právo odmietnuť komerčné oznámenia zasielané elektronickou formou podľa platných právnych predpisov.

12.3 Písomnosti, okrem písomností týkajúcich sa výpovede zo Zmluvy, odstúpenia od Zmluvy a uzatvorenia Zmluvy a jej dodatkov, je možné doručovať aj v elektronickej podobe na e-mailovú adresu Partnera alebo Prevádzkovateľa, ktorú Partner alebo Prevádzkovateľ na tento účel oznámil druhej strane. Písomnosti doručované v elektronickej podobe, ak nie je preukázaný skorší termín doručenia, sa považujú za doručené prvý pracovný deň nasledujúci po ich odoslaní, aj keď si ich druhá strana neprečítala.

12.4 Partner a Prevádzkovateľ sú povinní navzájom si oznámiť zmenu adresy na doručovanie a elektronické adresy (e-mail) bez zbytočného odkladu. Ak ktorákoľvek zo Zmluvných strán túto povinnosť poruší, považuje sa doručenie písomností za riadne vykonané na poslednú známu adresu.

Článok XIII – Spoločné a záverečné ustanovenia

13.1 Akékoľvek otázky alebo pripomienky k plneniu Zmluvy môže Partner položiť Prevádzkovateľovi predovšetkým Kontaktné údaje. Na uvedené otázky alebo pripomienky Prevádzkovateľ odpovie spravidla do jedného (1) pracovného dňa spôsobom primeraným povahe otázky alebo pripomienky.

13.2 Podmienky odchyľujúce sa od týchto VOP dojednajú zmluvné strany vo zvláštnom dojednaní Zmluvy. Odchýliť sa od týchto VOP je možné iba na základe Zmluvy a iba v tých ustanoveniach, ktorých zmena nebude odporovať obsahu a účelu týchto VOP.

13.3 V prípade vzniku rozporov medzi ustanovením Zmluvy a týmito VOP ako neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy má prednosť znenie Zmluvy pred znením VOP.

13.4 Prevádzkovateľ má právo VOP meniť a novelizovať. O zmene a/alebo novelizácii týchto VOP sa Prevádzkovateľ zaväzuje informovať Partnera vhodným spôsobom najneskôr 30 dní pred dňom účinnosti zmeny VOP, resp. účinnosti nových VOP, a to zverejnením zmeny tejto časti VOP na svojej internetovej stránke. Partner je povinný sa so zmenenými, resp. novými VOP oboznámiť. Partner má v prípade nesúhlasu so zmenou týchto VOP právo bezodplatne vypovedať Zmluvu najneskôr 15 (pätnásť) dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny VOP, a to na základe písomného oznámenia o výpovedi Zmluvy adresovaného Prevádzkovateľovi. Lehota na vypovedanie Zmluvy podľa predchádzajúcej vety tohto odseku je zachovaná v prípade, ak Partner najneskôr v 15. (pätnásty) deň pred nadobudnutím účinnosti zmeny VOP podá písomné oznámenie o výpovedi Zmluvy na poštovú prepravu. Zmluvu možno v tomto prípade vypovedať s účinnosťou najskôr k plánovanému dňu zmeny VOP.

13.5 Právne vzťahy založené Zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

13.6 Údaje a informácie obchodného charakteru, ktoré vyplývajú z uzatvorenej Zmluvy alebo pri činnostiach zabezpečujúcich naplnenie Zmluvy, budú považovať zmluvné strany za dôverné. Prevádzkovateľ a Partner sa zaväzujú, že tieto dôverné informácie budú chrániť a utajovať pred tretími osobami, s výnimkou poskytovania údajov na základe platných právnych predpisov. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neposkytnú Zmluvu ako celok alebo aj jej časť (ktorá nie je verejne známa) a neverejné informácie plynúce zo zmluvného vzťahu tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany okrem prípadu, kedy im uverejnenie alebo poskytnutie informácie tretej osobe prikazuje príslušný právny predpis a prípady stanovené v Zmluve alebo v VOP.

13.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie týchto VOP a/alebo Zmluvy stane alebo ukáže byť neplatným, protiprávnym alebo nevymáhateľným, platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení tým nebude nijako dotknutá. Zmluvné strany sa zaväzujú takéto neplatné, protiprávne alebo nevymáhateľné ustanovenia nahradiť dohodou ustanovením platným, zákonným a vykonateľným, s rovnakým alebo čo možno najbližším cieľom a zmyslom.

13.8 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.10.2018.