PODMIENKY
A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

pri používaní služby eČakáreň

Článok I - Predmet úpravy

1.1 Tieto Podmienky a pravidlá použitia aplikácie eČakáreň (ďalej len „PP“) upravujú vzťahy, ktoré vznikajú medzi Prevádzkovateľom, Užívateľom a tretími osobami pri používaní aplikácie eČakáreň a sú podrobnejšou úpravou vzájomných práv a povinností uvedených účastníkov a podrobnejšou úpravou pravidiel a podmienok používania aplikácie eČakáreň.

1.2 Aplikácia eČakáreň je používateľský aplikačný program voľne dostupný pre operačné systémy iOS a Android, ktorý poskytuje pomoc a podporu pacientom pri návšteve Prevádzkovateľom zazmluvnených zariadení zdravotnej starostlivosti (ďalej len „partnerov“), najmä pri ohlásení príchodu pacienta do zariadenia, pri prezentácii pacienta v zariadení, ohlásení vstupu pacienta priamo do ambulancie zariadenia a posielaní požiadaviek o predpis lieku.

1.3 Prístupom k aplikácii eČakáreň pre operačné systémy iOS a Android, jej prezeraním a užívaním Užívateľ potvrdzuje, že si prečítal nasledujúce podmienky pre jej použitie, porozumel im a súhlasí s nimi. Ak Užívateľ s týmito PP nesúhlasí, Prevádzkovateľ ho vyzýva, aby Aplikáciu nevyužíval.Článok II - Pojmy

2.1 Pre účely týchto PP sa rozumie:

2.1.1 „Aplikáciou eČakáreň“ alebo len „Aplikáciou“ používateľský aplikačný program voľne dostupný pre operačné systémy iOS a Android, ktorý poskytuje pomoc a podporu pacientom pri návšteve Prevádzkovateľom zazmluvnených zariadení zdravotnej starostlivosti (ďalej len „partnerov“), najmä pri ohlásení príchodu pacienta do zariadenia, pri prezentácii pacienta v zariadení, ohlásení vstupu pacienta priamo do ambulancie zariadenia a posielaní požiadaviek o predpis lieku.

2.1.2 „Prevádzkovateľom“ výhradný nositeľ autorských práv k aplikácii, ktorý prevádzkuje aplikáciu. Prevádzkovateľom Aplikácie eČakáreň je spoločnosť filpo s.r.o., so sídlom Vlčanská 5, 927 01 Šaľa, IČO: 46 956 115, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 30740/T, tel. č. , e-mail: .

2.1.3 „Partnerom“ Prevádzkovateľom zazmluvnený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý sa zaviazal využívať Aplikáciu na ohlásenie príchodu pacienta do zariadenia, na prezentáciu pacienta v zariadení a na ohlásenie vstupu pacienta priamo do ambulancie zariadenia a na tento účel vytvoril vhodné materiálno-technické podmienky za podmienok osobitne zmluvne dohodnutých s Prevádzkovateľom.

2.1.4 „Užívateľom“ fyzická osoba, ktorá sa používa, resp. má záujem používať Aplikáciu eČakáreň v súlade s týmito PP. Užívateľom nemôže byť právnická osoba.

2.1.5 „Webovým sídlom“ webová stránka Prevádzkovateľa dostupná na adrese www.ecakaren.sk.

2.1.6 „Podmienkami a pravidlami používania“ alebo len „PP“ tieto podmienky a pravidlá používania Aplikácie eČakáreň.

2.1.7 „Autorským zákonom“ zákon č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.

2.1.8 „Zákonom o ochrane osobných údajov“ zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

2.1.9 „Nariadením“ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

2.1.10 „Spoplatnená služba eČakáreň“ služba manažmentu návštevy pacienta v systéme eČakáreň za odplatu, ktorý nad rámec užívania Systému eČakáreň zahŕňa automatické prihlásenie pacienta do poradia v zariadení Partnera a s tým súvisiacu e-mail a SMS notifikáciu pacienta poskytovanú príslušnými operátormi telekomunikačných sietí alebo posielanie požiadaviek o predpis lieku a s tým súvisiacu e-mail a SMS notifikáciu pacienta poskytovanú príslušnými operátormi telekomunikačných sietí, ďalej v závislosti od cenovej hladiny môže obsahovať konzultáciu s obslužným personálom systému eČakáreň, zmenu termínu návštevy a prenos termínu návštevy k inému lekárovi.

2.1.11 „Všeobecnými obchodnými podmienkami zabezpečenia spoplatnenej služby eČakáreň“ alebo len „VOP SPS“ sú osobitné obchodné podmienky, ktoré upravujú vzťahy medzi Partnerom a Užívateľom - Pacientom alebo medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom - Pacientom v rámci poskytovania spoplatnenej služby eČakáreň a sú podrobnejšou úpravou vzájomných práv a povinností uvedených účastníkov a podrobnejšou úpravou pravidiel a podmienok poskytovania spoplatnenej služby eČakáreň.Článok III - Všeobecné podmienky použitia aplikácie eČakáreň

3.1 Obsah Aplikácie je Užívateľom prístupný v bezplatnom režime prostredníctvom:

a) služby AppleStore (iTunes) a Google Play ako používateľský aplikačný program vhodný na inštaláciu do vlastného zariadenia Užívateľa, alebo

b) zariadenia (tzv. kiosku) zazmluvneného Partnera Prevádzkovateľa, v ktorom je nainštalovaný aplikačný program eČakáreň pripravený na využitie Užívateľom.

Právo Prevádzkovateľa spoplatniť prístup k určitej časti obsahu Aplikácie v rámci osobitných služieb, osobitných produktov alebo v rámci produktov ponúkaných tretími osobami za podmienok určených v Osobitných obchodných podmienkach Prevádzkovateľa zverejnených na webovom sídle Prevádzkovateľa tým nie je dotknuté.

3.2 Užívateľ sa po inštalácii Aplikácie nestáva jej majiteľom, získava od Prevádzkovateľa iba oprávnenie k prístupu a k osobnému a nekomerčnému používaniu Aplikácie. Využitím Aplikácie na kiosku zazmluvneného Partnera Prevádzkovateľa, Užívateľ okrem práva prístupu k Aplikácii nezískava žiadne ďalšie práva.

3.3 Prevádzkovateľ je výhradným nositeľom autorských práv k Aplikácii, ku všetkému obsahu Aplikácie, vrátane jej všetkých textových a obrazových súčastí. Všetky autorské práva, vrátane softvérových licencií, patenty, úžitkové vzory, vynálezy, priemyselné vzory, dizajny, ochranné známky, know-how, resp. ďalšie práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa k Aplikácii patria výlučne Prevádzkovateľovi.

3.4 Obsah aplikácie, ako aj aplikácia samotná, sú chránené autorským zákonom. Akékoľvek porušenie týchto podmienok môže mať za následok ukončenie oprávnenia Užívateľa používať Aplikáciu bez náhrady, so zachovaním práva Prevádzkovateľa domáhať sa náhrady prípadnej škody spôsobenej Užívateľom.

3.5 Použitie Aplikácie na akýkoľvek verejný alebo komerčný účel sa zakazuje. Pokiaľ si Užívateľ vyhotoví kópie obsahu aplikácie, môžu mu tieto kópie slúžiť iba na osobnú potrebu a nesmú byť ďalej menené, akokoľvek ďalej šírené, publikované alebo predvádzané bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa.

3.6 Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií uverejnených prostredníctvom Aplikácie. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré užívateľom môžu vzniknúť v súvislosti s používaním Aplikácie.

3.7 Účelom Aplikácie je poskytnúť Užívateľovi pomoc a podporu pri návšteve zariadení zdravotnej starostlivosti u zazmluvnených Partnerov, najmä pri ohlásení príchodu pacienta do zariadenia, pri prezentácii pacienta v zariadení, ohlásení vstupu pacienta priamo do ambulancie zariadenia a posielaní požiadaviek o predpis lieku. Obsah a technické riešenia Aplikácie plnia vždy len informačno – poradenskú funkciu a v žiadnom prípade nenahrádzajú poskytovanie odbornej lekárskej a zdravotníckej starostlivosti, alebo prácu lekárskych a zdravotníckych odborníkov.

3.8 Prevádzkovateľ je oprávnený vykonávať zmeny informácií, ktoré Aplikácia obsahuje. Prevádzkovateľ preberá niektoré z informácií tvoriacich obsah Aplikácie z iných zdrojov a internetových stránok tretích subjektov, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom Aplikácie. Za správnosť uvedených informácií Prevádzkovateľ neručí.

3.9 Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek po dobu existencie Aplikácie vylepšovať Aplikáciu a/alebo upravovať a meniť produkty, rady a postupy vzťahujúce sa k Aplikácii, a to všetko bez potreby predchádzajúceho upozornenia Užívateľa. Pri vykonávaní úprav sa Prevádzkovateľ zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie k zabezpečeniu použiteľnosti, správnosti a úplnosti obsahu Aplikácie, najmä počas ordinačných hodín zazmluvnených Partnerov Prevádzkovateľa.

3.10 Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že vykoná všetky potrebné opatrenia k tomu, aby zabezpečil neprerušenú prevádzku Aplikácie, tzn. že vykoná všetko potrebné k tomu, aby zabránil zlyhaniu hardvéru a softvéru potrebného k prevádzke Aplikácie. Prevádzkovateľ je oprávnený dočasne pozastaviť prístup k obsahu Aplikácie, bez toho, aby to bolo považované za porušenie povinnosti Prevádzkovateľa, a to najmä z dôvodu ohrozenia alebo narušenia bezpečnosti, prípadov vyššej moci, na základe rozhodnutia príslušného orgánu, kvôli potrebe opráv a prác potrebných pre prevádzku, revíziu alebo údržbu systému Aplikácie. O dočasnom pozastavení prístupu k obsahu Aplikácie v zmysle tohto bodu PP Prevádzkovateľ informuje Užívateľov oznamom zverejnenom na webovom sídle Prevádzkovateľa, pokiaľ možno vopred, inak v primeranej lehote a zároveň oznámi aj dôvod a predpokladanú dobu pozastavenia prístupu k obsahu Aplikácie.

3.11 Vzťahy medzi Partnerom a Užívateľom- Pacientom v rámci poskytovania Spoplatnenej služby eČakáreň sa spravujú osobitnými VOP SPS.Článok IV - Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Užívateľa

4.1 Za podmienok uvedených v čl. III týchto PP sa Prevádzkovateľ zaväzuje poskytnúť Užívateľovi prístup k Aplikácii, vrátane práva Užívateľa používať Aplikáciu, získavať prístup k informáciám uverejneným prostredníctvom Aplikácie a práva využívať technické riešenia na naplnenie účelu Aplikácie uvedeného vyššie.

4.2 Užívateľ má právo na prístup k Aplikácii v bezplatnom režime prostredníctvom:

a) služby AppleStore (iTunes) a Google Play ako používateľský aplikačný program vhodný na inštaláciu do vlastného zariadenia Užívateľa, alebo

b) zariadenia (tzv. kiosku) zazmluvneného Partnera Prevádzkovateľa, v ktorom je nainštalovaný aplikačný program eČakáreň pripravený na využitie Užívateľom.

4.3 Inštaláciou Aplikácie do vlastného zariadenia alebo zaregistrovaním sa do Aplikácie prostredníctvom zariadenia Partnera (tzv. kiosku) sa Užívateľ Prevádzkovateľovi zaväzuje, že

4.3.1 sa nebude vydávať za inú osobu alebo entitu,

4.3.2 do Aplikácie bude vkladať len svoje vlastné iniciály v poradí meno a priezvisko a podľa pokynov uvedených v Aplikácii (poradie a obsah Užívateľom zadávaných údajov do Aplikácie určuje Prevádzkovateľ svojimi pokynmi zverejnenými v Aplikácii tak, aby boli údaje Užívateľov ostatnými užívateľmi neidentifikovateľné a tým, aby bol Užívateľ pri používaní aplikácie anonymizovaný. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá Užívateľovi vznikne pri nedodržaní uvedených pokynov Prevádzkovateľa čo do poradia a obsahu údajov zadaných Užívateľom),

4.3.3 nebude sa pokúšať o neoprávnený prístup k iným počítačovým systémom prostredníctvom Aplikácie,

4.3.4 nebude sa pokúšať prostredníctvom Aplikácie získavať osobné údaje ostatných Užívateľov, ďalej nebude z Aplikácie sťahovať, zobrazovať, publikovať, kopírovať, reprodukovať, upravovať, vytvárať žiadne informácie a pod.

4.3.5 nebude sa pokúšať obmedzovať, prerušovať, preťažovať alebo akýmkoľvek iným spôsobom poškodzovať Aplikáciu,

4.3.6 nebude Aplikáciu využívať v rozpore s účelom, na ktorý sa Aplikácia obvykle používa,

4.3.7 nebude požívať Aplikáciu v rozpore so všeobecne záväznými predpismi platnými v Slovenskej republike, alebo dobrými mravmi.

4.4 V prípade, ak Užívateľ poruší ktorýkoľvek záväzok špecifikovaný v ods. 4.3 tohto článku PP, je Prevádzkovateľ oprávnený Užívateľovi kedykoľvek zamedziť prístup k Aplikácii bez náhrady.

4.5 Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je oprávnený priebežne monitorovať a kontrolovať spôsoby prihlasovania sa do Aplikácie a ďalšie technické parametre využívania Aplikácie.

4.6 Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nezodpovedá, resp. sa nezaručuje za nasledovné:

4.6.1 dodržiavanie čakacích lehôt uvedených na Aplikácii zo strany Partnerov,

4.6.2 nepretržitý prístup k Aplikácii v prípade, ak je toto znemožnenie prístupu spôsobené okolnosťou, ktorá je mimo vplyvu Prevádzkovateľa,

4.6.3 akékoľvek priame, nepriame, následné škody spôsobené používaním Aplikácie, nemožnosťou používania Aplikácie, informáciami poskytnutými prostredníctvom Aplikácie a pod.

4.7 Užívateľ berie na vedomie, že ak sa v lehote 12 mesiacov po registrácii neprihlási do svojho účtu v rámci Aplikácie, Prevádzkovateľ si po uplynutí uvedenej lehoty vyhradzuje právo zrušiť registráciu uvedeného účtu.Článok V - Osobitné podmienky použitia Aplikácie

5.1 Aplikáciu môže využívať ktorákoľvek fyzická osoba nad 16 rokov veku. Aplikáciu je možné využívať jedným zo spôsobov uvedených v čl. III ods. 3.1, resp. čl. IV ods. 4.2 týchto PP. Po inštalácii Aplikácie na vlastnom zariadení, resp. po získaní prístupu k zariadeniu (tzv. kiosku) Partnera je ktorákoľvek fyzická osoba oprávnená sa zaregistrovať v Aplikácii. Užívateľ je v uvedenom prípade povinný elektronicky v Aplikácii pravdivo vyplniť všetky požadované údaje spôsobom a v rozsahu určenom pokynmi Aplikácie a je povinný zároveň odkliknúť, ako elektronický prejav súhlasu, nasledovné vyhlásenia:

5.1.1 Užívateľ si dôkladne prečítal tieto PP a oboznámil sa s nimi,

5.1.2 Užívateľ súhlasí s týmito PP a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

5.2 Spoločnosť filpo, s.r.o. ako Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov bude dodržiavať platné právne predpisy o ochrane osobných údajov vrátane nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene s doplnení niektorých zákonov. Informačná povinnosť Prevádzkovateľa tvorí obsah ustanovenia čl. VI týchto PP.

5.3 Po splnení všetkých podmienok špecifikovaných v ods. 5.1 týchto PP prebehne registrácia Užívateľa a Užívateľ je oprávnený využívať všetky služby, ktoré mu Aplikácia umožní.

5.4 Pri využívaní služieb Aplikácie sa Užívateľ zaväzuje prostredníctvom možností a technických riešení Aplikácie kontaktovať len tých Partnerov, u ktorých má skutočne záujem o poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek zneužitie Aplikácie na iný ako stanovený účel, alebo za akúkoľvek chybu vo využívaní Aplikácie spôsobenú Užívateľom alebo Partnerom.

5.5 S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie Aplikácie, registráciou Užívateľa podľa ods. 5.3 týchto PP vzniká Prevádzkovateľovi právo ukladať na zariadení Užívateľa malé dátové súbory, tzv. cookies. Uloženie a uchovávanie cookies nižšie uvedených typov s nižšie uvedeným určením presného účelu ich využitia, na zariadení Užívateľa spôsobom, ktorý anonymizuje Užívateľa, je nevyhnutné pre riadne fungovanie Aplikácie a ďalej na zhromažďovanie anonymných štatistických a chybových informácií o fungovaní Aplikácie na zariadení Užívateľa.

Typ: Účel:
Nevyhnutné pre chod aplikácie Session Cookie - Identifikácia a komunikácia so serverom
Nevyhnutné pre chod aplikácie Sledovanie zmien v reálnom čase
Analytika Získavanie anonymných štatistických informácií


Článok VI - Ochrana osobných údajov

6.1. Prevádzkovateľ - spoločnosť filpo, s.r.o., so sídlom Vlčanská 5, Šaľa 927 01, IČO: 46 956 115, zapísaný v Obchodnom registri SR vedenom Okresným súdom v Trnave, oddiel Sro, vložka číslo: 30740/T, zastúpený: Ing. Norbert Bende – konateľ, kontaktné údaje: info@filpo.sk, telefónne číslo +421 907 982 141 (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií.

6.2. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov Užívateľa:

- ohlásenie príchodu pacienta do zariadenia, prezentácia pacienta v zariadení, ohlásenie vstupu pacienta priamo do ambulancie zariadenia a posielanie požiadaviek o predpis lieku - právny základ, na základe ktorého Prevádzkovateľa spracúva osobné údaje a údaje týkajúce sa zdravia na vyššie uvedený účel, je daný podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia t. j. spracovanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy uzatvorenej medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom a/alebo na plnenie zmluvy s Užívateľom a Partnerom (poskytovateľ zdravotnej starostlivosti) v spojení s udelením Vášho výslovného súhlasu so spracovaním Vašich údajov týkajúcich sa zdravia podľa článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia (ako podmienky pre spracovanie osobitnej kategórie Vašich osobných údajov – údajov týkajúcich sa Vášho zdravia). - rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo (plnenie zmluvy), - iné osobné údaje, najmä názov lieku alebo liečiva, prípadne z toho vyplývajúce informácie o zdravotnom stave Užívateľa, ktoré poskytuje Užívateľ na základe dobrovoľného a slobodného súhlasu (udelenie súhlasu).

6.2.3 Identifikácia príjemcu alebo kategória príjemcu, ak existuje:

Príjemca, ktorý spracúva – uchováva osobné údaje je:

Obchodné meno: Websupport, s.r.o.
Sídlo: Karadžičova 7608/12, Bratislava 821 08
IČO: 36 421 928
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný: Obchodný register SR vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 63270/B
Zastúpený: Mgr. Ján Cifra

Obchodné meno: SpeedWeb s.r.o.
Sídlo: Krásnohorská 3166, Bratislava 851 07
IČO: 46 845 682
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný: Obchodný register SR vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 84376/B
Zastúpený: Ing. Ján Muráň

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje zdravotníckym zariadeniam a lekárom na základe záujmu dotknutej osoby.

6.4. Doba uchovávania osobných údajov: doba určitá. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Užívateľa len po dobu nevyhnutú na dosiahnutie účelu, pre ktorý boli osobné údaje poskytnuté na základe právneho základu plnenia zmluvy, najdlhšie však po dobu 5 rokov od posledného prihlásenia Užívateľa, keďže tieto údaje sú nevyhnutné pre samotnú funkčnosť aplikácie. Po túto dobu Prevádzkovateľ uchováva tiež históriu návštev podľa bodu 6.5 tohto článku. Pre osobné údaje, ktoré boli poskytnuté na základe súhlasu Užívateľa platí, že Prevádzkovateľ tieto uchováva najviac po dobu 7 dní od poskytnutia služby, pre ktorú bol udelený súhlas so spracovaním osobných údajov. Po skočení uvedenej lehoty prevádzkovateľ osobné údaje odstráni.

6.5. Prevádzkovateľ pre Poskytovateľov (lekárov) a Užívateľov (pacientov) uchováva tiež históriu návštev, a to v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, čas návštevy a dôvod návštevy za účelom poskytovania vyššie špecifikovaných služieb. Prevádzkovateľ sa zaväzuje získané osobné údaje chrániť a zachovávať o nich mlčanlivosť. Pri odstránení účtu Užívateľa sú jeho osobné údaje anonymizované.

6.6. Cezhraničný prenos osobných údajov mimo EÚ: neuskutočňuje sa.

6.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania (profilovanie): Prevádzkovateľ nevykonáva spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní ani nevykonáva profilovanie.

6.8. Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo:
požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby. Ako dotknutá osoba máte právo na poskytnutie zoznamu osobných údajov, ktoré od Vás máme k dispozícii ako aj informácie o tom ako Vaše osobné údaje spracúvame.
na opravu osobných údajov. Prijali sme opatrenia, aby sme uchovávali Vaše presné, úplné a aktuálne osobné údaje. Ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame nie sú presné, úplné a aktuálne, prosím informujte nás o tom.
na vymazanie osobných údajov. Ako dotknutá osoba nás môžete požiadať aj o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú na to splnené zákonom uvedené dôvody, napr. ak už účel spracúvania skončil.
na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Ako dotknutá osoba nás môžete pri splnení zákonných podmienok požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje, napr. za situácie ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame, sú nepresné a pod.
namietať spracúvanie osobných údajov. Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvaniu Vašich údajov, v prípade, ak ste nadobudli presvedčenie, že na spracúvanie osobných údajov nemáme právny dôvod; napr. ak naše oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov neprevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby.
na prenosnosť osobných údajov. Ako dotknutá osoba máte za určitých okolností právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Toto právo na prenosnosť sa však týka len tých osobných údajov, ktoré sme nám poskytli na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
odvolať súhlas. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas v prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu.
podať návrh na začatie konania resp. sťažnosť na dozorný orgán. Ako dotknutá osoba máte právo podať návrh resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk , Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu info@filpo.sk, telefónne číslo +421 907 982 141, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.Článok VII - Kvizin

7.1 Kvizin je online kvízová hra, ktorá je súčaťou služby eČakáreň.

7.2 Cieľom hry Kvizin je odpovedať správne na 10 otázok, ktorých obtiažnosť sa mení náhodne. Ku kažej otázke má Užívateľ dve až štyri možnosti, z ktorých vždy práve jedna je správna. Na ďalšiu otázku Užívateľ postupuje bez ohľadu na to, či odpovie správne alebo nesprávne. Hra sa končí po zodpovedaní všetkých 10 otázok. Náročnosť hry sa nijako nemení podľa otázky, t.j. obtiažnosť otázok je vyberaná náhodne. Hru Kvizin môže Užívateľ ukončiť kedykoľvek a na akejkoľvek otázke. V tom prípade hra bude zaevidovaná ako nedokončená a následne odstránená.

7.3 Výsledok testu sa vypočíta na základe počtu správnych odpovedí a na základe trvania testu. Výsledok testu a pseudonymizované meno Užívateľa sú následne zverejnené v rebríčku úpešnosti na webstránke kvizin.ecakaren.sk a v mobilnej aplikácii eČakáreň.

7.4 Hra neobsahuje žiadne finančné ani materiálové výhry.

7.5 Kvízová hra nie je spotrebiteľskou reklamnou súťažou a tiež nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7.6 Používaním hry Kvizin Užívateľ vyjadruje svoj súhlas s pravidlami hry, akceptuje zverejnenie svojho pseudonymizovaného mena v rebríčku úspešnosti na webstránke kvizin.ecakaren.sk a v mobilnej aplikácii eČakáreň.Článok VIII - Záverečné ustanovenia

8.1 Vzájomné vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom sa riadia týmito PP. Vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito PP, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a ostatných príslušných právnych predpisov.

8.2 Zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií v Aplikácii, s výnimkou týchto PP, nemá povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom, pokiaľ nebude v jednotlivom prípade uvedené inak.

8.3 Komunikácia medzi prevádzkovateľom a užívateľom prebieha prioritne v elektronickej forme.

8.4 Prevádzkovateľ má právo tieto PP meniť a novelizovať. O zmene a/alebo novelizácii týchto PP sa Prevádzkovateľ zaväzuje informovať Užívateľa vhodným spôsobom najneskôr 30 dní pred dňom účinnosti zmeny PP, resp. účinnosti nových PP, a to zverejnením zmeny tejto časti PP na webovom sídle Prevádzkovateľa. Užívateľ je povinný sa so zmenenými, resp. novými PP oboznámiť.

8.5 Ak sa akékoľvek ustanovenie týchto PP stane alebo ukáže byť neplatným, protiprávnym alebo nevymáhateľným, platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení PP tým nebude nijako dotknutá. Prevádzkovateľ sa zaväzuje takéto neplatné, protiprávne alebo nevymáhateľné ustanovenie PP nahradiť platným, zákonným a vykonateľným ustanovením s rovnakým alebo čo možno najbližším cieľom a zmyslom týchto PP.

8.6 Tieto PP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.05.2021.