VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

zabezpečenia spoplatnenej služby požiadavky o predpis receptu

Článok I - Predmet úpravy

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP SPS“) upravujú vzájomné vzťahy medzi

1.1 Obchodnou spoločnosťou filpo s.r.o., so sídlom Vlčanská 5, 927 01 Šaľa, IČO: 46 956 115, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 30740/T, tel. č. , e-mail: (ďalej len „Prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľom, ktorý za odplatu poskytuje zazmluvneným partnerom možnosť podieľať sa na využívaní používateľského aplikačného programu eČakáreň poskytujúcom pomoc a podporu pacientom pri návšteve zariadení zdravotnej starostlivosti, využívaní systému eČakáreň, poskytovaní spoplatnenej služby eČakáreň Užívateľom a poskytovaní spoplatnenej služby požiadavky o predpis lieku Užívateľom, vrátane poskytnutia technických zariadení, technického zázemia, znalostí a služieb potrebných k využívaniu aplikačného programu;

1.2 „Užívateľom“ a/alebo „Pacientom“ pacient - fyzická osoba, ktorý používa, resp. má záujem používať Aplikáciu eČakáreň, využívať systému eČakáreň, spoplatnené služby eČakáreň a spoplatnené služby požiadavky o predpis lieku; užívateľom nemôže byť právnická osoba.

(Prevádzkovateľ a Pacient spolu ďalej len ako „Zmluvné strany“ a každý samostatne ako „Zmluvná strana“).

Tieto VOP SPS upravujú vzťahy medzi Zmluvnými stranami, ktoré vznikajú pri využívaní používateľského aplikačného programu eČakáreň, využívania systému eČakáreň a poskytovania spoplatnenej služby požiadavky o predpis lieku Užívateľom a sú podrobnejšou úpravou vzájomných práv a povinností Zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmluvy.Článok II - Pojmy

2.1 Pre účely týchto VOP SPS sa rozumie:

2.1.1 „Aplikáciou eČakáreň“ alebo len „Aplikáciou“ používateľský aplikačný program voľne dostupný vo webovom prehliadači a pre operačné systémy Android a iOS, ktorý poskytuje pomoc a podporu pacientom pri návšteve Partnerov, najmä pri ohlásení príchodu pacienta do zariadenia, pri prezentácii pacienta v zariadení, ohlásení vstupu pacienta priamo do ambulancie zariadenia a posielaní požiadaviek o predpis lieku.

2.1.2 „Systém eČakáreň“ manažment pacienta pri návšteve Partnerov, najmä pri ohlásení príchodu pacienta do zariadenia, pri prezentácii pacienta v zariadení, ohlásení vstupu pacienta priamo do ambulancie zariadenia a posielaní požiadaviek o predpis lieku prostredníctvom Aplikácie eČakáreň.

2.1.3 „Spoplatnená služba požiadavky o predpis lieku“ služba manažmentu návštevy pacienta v systéme eČakáreň za odplatu, ktorý nad rámec užívania Systému eČakáreň zahŕňa posielanie požiadaviek o predpis lieku a s tým súvisiacu SMS notifikáciu pacienta poskytovanú príslušnými operátormi telekomunikačných sietí a konzultáciu s obslužným personálom systému eČakáreň.

2.1.4 „Kioskom“ štandardné technické zariadenie voľne dostupné na trhu elektronických zariadení, spravidla tablet, ktorý sa Prevádzkovateľ zaväzuje čo do obsahu zariadenia inštalačne prispôsobiť podmienkam využívania Aplikácie Užívateľmi ako pacientmi Prevádzkovateľa za podmienok dohodnutých v zmluve, týchto VOP a v Podmienkach a pravidlách používania aplikácie eČakáreň.

2.1.5 „Technickým zariadením“ alebo len „TV“ iné štandardné technické zariadenie ako kiosk, voľne dostupné na trhu elektronických zariadení, spravidla televízor, monitor alebo obrazovka s ľubovoľnými technickými parametrami, ktoré sa Prevádzkovateľ zaväzuje čo do obsahu, zobrazenia a prispôsobenia zariadenia inštalačne upraviť na využívanie Aplikácie Užívateľmi ako pacientmi Prevádzkovateľa.

2.1.6 „Technickými zariadeniami“ v množnom čísle súhrnné označenie pre Kiosk špecifikovaný v bode 2.1.4 tohto článku VOP, Technické zariadenie špecifikované v bode 2.1.5 tohto článku VOP, ako aj pre všetky ďalšie súčasti technického vybavenia, najmä inštalačné materiály a príslušenstvo k uvedeným súčastiam, ktoré tvoria technické zázemie používania služieb eČakáreň.

2.1.7 „Podmienkami a pravidlami používania aplikácie eČakáreň“ alebo len „PP“ sú podmienky a pravidlá použitia aplikácie eČakáreň, ktoré upravujú vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom, Užívateľom a tretími osobami pri používaní aplikácie eČakáreň a sú podrobnejšou úpravou vzájomných práv a povinností uvedených účastníkov a podrobnejšou úpravou pravidiel a podmienok používania aplikácie eČakáreň. PP sú voľne dostupné pre Užívateľov v používateľskom rozhraní Aplikácie alebo na Webovom sídle Prevádzkovateľa.

2.1.8 „Všeobecnými obchodnými podmienkami zabezpečenia služieb eČakáreň“ alebo len „VOP“ sú osobitné obchodné podmienky, ktoré upravujú vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Partnerom v rámci poskytovania služieb eČakáreň a sú podrobnejšou úpravou vzájomných práv a povinností uvedených účastníkov a podrobnejšou úpravou pravidiel a podmienok poskytovania služieb eČakáreň.

2.1.9 „Webovým sídlom“ webová stránka Prevádzkovateľa dostupná na adrese www.ecakaren.sk.

2.1.10 „Partner“ – Prevádzkovateľom zazmluvnený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.Článok III - Uzatvorenie Zmluvy, predmet Zmluvy

3.1 Ak nie je medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak, predmetom Zmluvy uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a Pacientom je záväzok Prevádzkovateľa poskytnúť Pacientovi služby spojené s využívaním spoplatnených služieb požiadavky o predpis lieku, všetko za podmienok, spôsobom a v rozsahu dohodnutom v čl. IV týchto VOP SPS, pričom podmienky, spôsob a rozsah poskytovania uvedených služieb sa spravuje predmetným článkom týchto VOP SPS a osobitnými Všeobecnými obchodnými podmienkami zabezpečenia služieb eČakáreň.

3.2 VOP SPS, VOP ako aj ďalšie informácie vzťahujúce sa k poskytovaniu spoplatnených služieb požiadavky o predpis lieku sú v platnom a účinnom znení zverejňované a Pacientom dostupné na webovom sídle (internetovej stránke) Prevádzkovateľa.Článok IV - Poskytovanie Spoplatnenej služby požiadavky o predpis lieku

4.1 Prevádzkovateľ v rámci systému eČakáreň môže poskytovať Pacientom – Užívateľom Partnera spoplatnenú službu požiadavky o predpis lieku. Poskytovanie uvedenej služby Prevádzkovateľom je vždy voliteľné, pričom žiadnym spôsobom nie je ním podmienené využívanie systému eČakáreň alebo poskytovanie ďalšej technickej podpory podľa VOP Partnerovi zo strany Prevádzkovateľa.

4.2 Spoplatnená služba požiadavky o predpis lieku nad rámec užívania Systému eČakáreň predstavuje posielanie požiadaviek o predpis lieku a s tým súvisiacu SMS notifikáciu pacienta poskytovanú príslušnými operátormi telekomunikačných sietí a konzultáciu s obslužným personálom systému eČakáreň.

4.3 Orgánom dohľadu nad poskytovaním Spoplatnenej služby požiadavky o predpis lieku ako predajom služby za odplatu je Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1 , Odbor výkonu dozoru, tel. č. 037/772 02 16. Dodávateľom služby je Prevádzkovateľ.

4.4 Zmluva medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom o poskytnutí Spoplatnenej služby požiadavky o predpis lieku je uzatvorená momentom odoslania SMS správy Užívateľom v požadovanom tvare na dané telefónne číslo podľa pokynov a informácií, ktoré sú uvedené na webovom sídle www.ecakaren.sk, na obrazovke Kiosku umiestneného v priestoroch Partnera a v Aplikácii eČakáreň. Okamihom uzatvorenia Zmluvy má Pacient právo obracať sa na Prevádzkovateľa najmä so žiadosťou o poskytnutie informácií ako aj s inými dotazmi a námetmi týkajúcimi sa poskytovaných služieb. Pacient má zároveň právo prostredníctvom Aplikácie alebo webového sídla www.ecakaren.sk zrušiť objednanú službu, v uvedenom prípade sa Zmluva zrušuje k okamihu doručenia prejavu vôle Pacienta smerujúceho k zrušeniu služby Prevádzkovateľovi, pričom Pacient nemá právo na vrátenie už zaplateného poplatku za poskytnutie služby. Právny vzťah zo Zmluvy, kde dodávateľom služby je Prevádzkovateľ a spotrebiteľom je Užívateľ sa okrem týchto VOP SPS riadi doplňujúcimi informáciami uvedenými na webovom sídle www.ecakaren.sk a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

4.5 Užívateľ môže využívať Spoplatnenú službu požiadavky o predpis lieku len prostredníctvom telekomunikačného zariadenia plne funkčného a spôsobilého na zasielanie a prijímanie krátkych textových SMS správ prostredníctvom ktoréhokoľvek mobilného operátora.

4.6 Cena za Spoplatnenú službu požiadavky o predpis lieku je účtovaná formou spoplatnenej SMS. Cenu za Spoplatnenú službu požiadavky o predpis lieku uhradí Užívateľ z mobilného telefónneho čísla, z ktorého bola služba objednaná, a to prostredníctvom ktoréhokoľvek mobilného operátora, ktorý si ceny vyúčtuje vo faktúre, ktorou vyúčtováva svoje elektronické komunikačné služby, a to ako platbu za osobitnú službu za nemobilný obsah. Vzhľadom na to, že operátor nie je dodávateľom služby pre Užívateľa, operátor nebude vystavovať daňový doklad/faktúru za tieto služby v zmysle právnych predpisov. Potvrdenie o platbe je Užívateľovi dostupné v elektronickej forme hneď po úspešnom spracovaní SMS platby, neskôr po dobu dvoch mesiacov na webovom sídle www.ecakaren.sk.

4.7 Za prípadné vady spoplatnenej služby požiadavky o predpis lieku zodpovedá Prevádzkovateľ v zmysle ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka, osobitné VOP SPS určujú podrobné podmienky uplatnenia reklamácií z vád uvedenej služby.Článok V - Cenník spoplatnenej služby požiadavky o predpis lieku

5.1 Cena upozornenia o stave požiadavky o predpis lieku je 1,00 EUR s DPH.Článok VI - Reklamačné konanie

6.1 Reklamácia je písomné podanie Pacienta adresované Prevádzkovateľovi, ktorým sa Pacient domáha najmä zodpovednosti Prevádzkovateľa za nekvalitne poskytnuté služby, pričom takýto stav trvá v čase uplatnenia reklamácie a zároveň Pacient požaduje od Prevádzkovateľa nápravu alebo náhradu za nekvalitné zabezpečenie spoplatnených služieb požiadavky o predpis lieku. Účelom reklamácie je predovšetkým dosiahnuť, aby boli odstránené zistené nedostatky.

6.2 Pacient má právo reklamovať najmä

• kvalitu poskytnutej služby,

• fakturáciu poskytnutej služby,

• prerušenie alebo obmedzenie služieb alebo iné zistené chyby súvisiace s poskytovaním služby (ďalej len „predmet reklamácie“).

6.3 Pacient môže reklamáciu uplatniť

• písomne u Prevádzkovateľa na korešpondenčnej adrese,

• elektronicky na e-mailovej adrese,

• osobne na kontaktných miestach Prevádzkovateľa, pričom o podaní reklamácie musí byť vyhotovený záznam.

6.4 Podanie, ktorým Pacient uplatní svoje právo na reklamáciu, musí čitateľne obsahovať

• identifikáciu Pacienta (meno a priezvisko, trvalé bydlisko, vrátane PSČ)

• presný popis s odôvodnením reklamácie, spolu s prípadnou dokumentáciou a ďalšími podstatnými skutočnosťami dôležitými pre posúdenie reklamácie,

• identifikačné údaje týkajúce sa predmetu reklamácie,

• podpis Pacienta, ak nejde o reklamáciu prostredníctvom elektronickej komunikácie.

6.5 Ak reklamácia neobsahuje vyššie uvedené náležitosti a Prevádzkovateľ nevie identifikovať Pacienta, je povinný ho vyzvať na doplnenie reklamácie o potrebné údaje s určením lehoty, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní od doručenia výzvy. Ak Pacient reklamáciu nedoplní, bude sa považovať za neoprávnenú. Ak Pacient reklamáciu doplní, predlžuje sa lehota na vybavenie reklamácie o dobu, kým Pacient poskytne potrebné informácie.

6.6 Reklamácia musí byť uplatnená bez zbytočného odkladu po zistení nedostatkov.

6.7 Prevádzkovateľ pri uplatnení reklamácie vydá Pacientovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom e-mailu alebo faxom, Prevádzkovateľ doručí potvrdenie o uplatnení reklamácie Pacientovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Pacient má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

6.8 Prevádzkovateľ vybaví reklamáciu v čo najkratšom čase. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní od uplatnenia reklamácie, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak.Článok VII - Riešenie sporov

7.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vynaložia všetko úsilie, aby boli prípadné spory vyplývajúce zo Zmluvy a jej Príloh urovnané zmiernou cestou; zaväzujú sa, že budú postupovať tak, aby sporná situácia bola objektívne vysvetlená, a za týmto účelom si poskytnú nutnú súčinnosť.

7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky prípadné spory, ktoré medzi nimi vzniknú, vrátane sporov o platnosť, výklad alebo zrušenie Zmluvy alebo jej Príloh, môže ktorákoľvek Zmluvná strana predložiť na rozhodnutie všeobecnému súdu príslušnému podľa právneho predpisu Slovenskej republiky.

7.3 Pacient ako spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu v prípade, že nebol spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva. Ak Prevádzkovateľ na takúto žiadosť odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Pacient– spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, a to napr. Slovenská obchodná inšpekcia, pričom Pacient – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Pacient – spotrebiteľ pri podaní návrhu postupuje v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Alternatívnym riešením sporov možno urovnať spor medzi Pacientom - spotrebiteľom a Prevádzkovateľom, vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy resp. súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Hodnota sporu, ktorý sa urovnáva alternatívnym riešením sporov, musí presahovať sumu 20,- eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže požadovať od Pacienta - spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu najviac sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty, a to najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.

7.4 Pacienti - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Pacient- spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pacient- spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Pacient - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.Článok VIII - Dojednania pre prípad vzniku vyššej moci

8.1 Ak je Prevádzkovateľovi kedykoľvek zabránené plniť akýkoľvek zmluvný záväzok, alebo ak je akákoľvek strata, škoda, zranenie alebo omeškanie v poskytovaní služby alebo vzniknú kvôli udalosti mimo kontroly Prevádzkovateľa vrátane (avšak bez toho, aby bola dotknutá všeobecnosť vyššie uvedeného výrazu) spáchania akéhokoľvek trestného činu, nedostatku tovarov, vojnového činu (či už vyhláseného alebo nie), občianskych nepokojov, nehody, štrajkov alebo výluk, katastrof spôsobených človekom, vis maior, alebo akéhokoľvek obmedzenia uloženého akýmkoľvek miestnym obecným alebo vládnym úradom (vrátane colných úradov), či už národného alebo zahraničného (všetko spolu ďalej aj ako „Udalosť“), čas Prevádzkovateľa na splnenie akýchkoľvek povinností neplynie a to od vzniku Udalosti až do odstránenia príčiny nedostatku plnenia, straty, škody, zranenia alebo omeškania. V prípade ak pôsobenie Udalosti trvá 4 (štyri) týždne alebo dlhšie, Pacient je oprávnený podľa svojho výberu odstúpiť od Zmluvy alebo jej časti.Článok IX - Spoločné a záverečné ustanovenia

9.1 Akékoľvek otázky alebo pripomienky k poskytovaniu služieb je možné položiť Prevádzkovateľovi predovšetkým prostredníctvom kontaktných údajoch Prevádzkovateľa.

9.2 Prevádzkovateľ má právo VOP SPS meniť a novelizovať. O zmene a/alebo novelizácii týchto VOP SPS sa Prevádzkovateľ zaväzuje informovať Pacienta vhodným spôsobom najneskôr 30 dní pred dňom účinnosti zmeny VOP SPS, resp. účinnosti nových VOP SPS, a to zverejnením zmeny tejto časti VOP SPS na svojej internetovej stránke. Pacient je povinný sa so zmenenými, resp. novými VOP SPS oboznámiť.

9.3 Právne vzťahy založené Zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

9.4 Ak sa akékoľvek ustanovenie týchto VOP SPS stane alebo ukáže byť neplatným, protiprávnym alebo nevymáhateľným, platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení tým nebude nijako dotknutá. Zmluvné strany sa zaväzujú takéto neplatné, protiprávne alebo nevymáhateľné ustanovenia nahradiť dohodou ustanovením platným, zákonným a vykonateľným, s rovnakým alebo čo možno najbližším cieľom a zmyslom.

9.5 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.05.2020