VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

zabezpečenia spoplatnenej služby eČakáreň

Článok I – Predmet úpravy

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP SPS“) upravujú vzájomné vzťahy medzi

1.1 Partnerom – samostatne zárobkovo činnou osobou podnikajúcou na základe osobitného povolenia alebo právnickou osobou (ďalej len „Partner“), ktorý využíva používateľský aplikačný program eČakáreň prevádzkovaný spoločnosťou filpo s.r.o.,Kontaktné informácie (ďalej len „Prevádzkovateľ“)“), ktorý poskytuje pomoc a podporu pacientom pri návšteve zariadení zdravotnej starostlivosti,

1.2 „Užívateľom“ a/alebo „Pacientom“ pacient- fyzická osoba, ktorý používa, resp. má záujem používať Aplikáciu eČakáreň, využívať systému eČakáreň a spoplatnené služby eČakáreň; užívateľom nemôže byť právnická osoba.

(Partner a Pacient spolu ďalej len ako „Zmluvné strany“ a každý samostatne ako „Zmluvná strana“).

Tieto VOP SPS upravujú vzťahy medzi Zmluvnými stranami, ktoré vznikajú pri využívaní používateľského aplikačného programu eČakáreň, využívania systému eČakáreň a poskytovania spoplatnenej služby eČakáreň Užívateľom a sú podrobnejšou úpravou vzájomných práv a povinností Zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmluvy.

Článok II – Pojmy

2.1 Pre účely týchto VOP SPS sa rozumie :

2.1.1 „Aplikáciou eČakáreň“ alebo len „Aplikáciou“ používateľský aplikačný program voľne dostupný v prehliadači Chrome, ktorý poskytuje pomoc a podporu pacientom pri návšteve Partnerov, najmä pri ohlásení príchodu pacienta do zariadenia, pri prezentácii pacienta v zariadení a ohlásení vstupu pacienta priamo do ambulancie zariadenia.

2.1.2 „Systém eČakáreň“ manažment pacienta pri návšteve Partnerov, najmä pri ohlásení príchodu pacienta do zariadenia, pri prezentácii pacienta v zariadení a ohlásení vstupu pacienta priamo do ambulancie zariadenia prostredníctvom Aplikácie eČakáreň.

2.1.3 „Spoplatnená služba eČakáreň“ služba manažmentu návštevy pacienta v systéme eČakáreň za odplatu, ktorá nad rámec užívania Systému eČakáreň zahŕňa konzultáciu s obslužným personálom systému eČakáreň na strane Partnera, automatické prihlásenie pacienta do poradia v zariadení Partnera a s tým súvisiacu e-mail a sms notifikáciu pacienta poskytovanú príslušnými operátormi telekomunikačných sietí.

2.1.4 „Kioskom“ štandardné technické zariadenie voľne dostupné na trhu elektronických zariadení, spravidla tablet, ktorý sa Prevádzkovateľ zaväzuje čo do obsahu zariadenia inštalačne prispôsobiť podmienkam využívania Aplikácie Užívateľmi ako pacientmi Prevádzkovateľa za podmienok dohodnutých v Zmluve, týchto VOP a v Podmienkach a pravidlách používania aplikácie eČakáreň.

2.1.5 „Technickým zariadením“ alebo len „TV“ iné štandardné technické zariadenie ako kiosk, voľne dostupné na trhu elektronických zariadení, spravidla televízor, monitor alebo obrazovka s ľubovoľnými technickými parametrami, ktoré sa Prevádzkovateľ zaväzuje čo do obsahu, zobrazenia a prispôsobenia zariadenia inštalačne upraviť na využívanie Aplikácie Užívateľmi ako pacientmi Prevádzkovateľa.

2.1.6 „Technickými zariadeniami“ v množnom čísle súhrnné označenie pre Kiosk špecifikovaný v bode 2.1.4 tohto článku VOP, Technické zariadenie špecifikované v bode 2.1.5 tohto článku VOP, ako aj pre všetky ďalšie súčasti technického vybavenia, najmä inštalačné materiály a príslušenstvo k uvedeným súčastiam, ktoré tvoria technické zázemie používania služieb eČakáreň.

2.1.7 „Podmienkami a pravidlami používania aplikácie eČakáreň“ alebo len „PP“ sú podmienky a pravidlá použitia aplikácie eČakáreň, ktoré upravujú vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom, Užívateľom a tretími osobami pri používaní aplikácie eČakáreň a sú podrobnejšou úpravou vzájomných práv a povinností uvedených účastníkov a podrobnejšou úpravou pravidiel a podmienok používania aplikácie eČakáreň. PP sú voľne dostupné pre Užívateľov v používateľskom rozhraní Aplikácie alebo na Webovom sídle Prevádzkovateľa.

2.1.8 „Všeobecnými obchodnými podmienkami zabezpečenia služieb eČakáreň“ alebo len „VOP“ sú osobitné obchodné podmienky, ktoré upravujú vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Partnerom v rámci poskytovania služieb eČakáreň a sú podrobnejšou úpravou vzájomných práv a povinností uvedených účastníkov a podrobnejšou úpravou pravidiel a podmienok poskytovania služieb eČakáreň.

2.1.9 „Webovým sídlom“ webová stránka Prevádzkovateľa dostupná na adrese www.ecakaren.sk.

Článok III – Uzatvorenie Zmluvy, predmet Zmluvy

3.1 Ak nie je medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak, predmetom Zmluvy uzatvorenej medzi Partnerom a Pacientom je záväzok Partnera poskytnúť Pacientovi služby spojené s využívaním spoplatnených služieb eČakáreň, všetko za podmienok, spôsobom a v rozsahu dohodnutom v čl. IV týchto VOP SPS, pričom podmienky, spôsob a rozsah poskytovania uvedených služieb sa spravuje predmetným článkom týchto VOP SPS a osobitnými Všeobecnými obchodnými podmienkami zabezpečenia služieb eČakáreň.

3.2 VOP SPS, VOP ako aj ďalšie informácie vzťahujúce sa k poskytovaniu spoplatnených služieb eČakáreň sú v platnom a účinnom znení zverejňované a Pacientom dostupné v priestoroch Partnera a na webovom sídle (internetovej stránke) Prevádzkovateľa.

Článok IV – Poskytovanie Spoplatnenej služby eČakáreň

4.1 Partner v rámci systému eČakáreň môže poskytovať svojim Pacientom- Užívateľom spoplatnenú službu eČakáreň. Poskytovanie uvedenej služby Partnerom je vždy voliteľné, pričom žiadnym spôsobom nie je ním podmienené využívanie systému eČakáreň alebo poskytovanie ďalšej technickej podpory podľa VOP Partnerovi zo strany Prevádzkovateľa.

4.2 Spoplatnená služba eČakáreň nad rámec užívania Systému eČakáreň zahŕňa manažment návštevy pacienta v systéme eČakáreň za odplatu, konzultáciu s obslužným personálom systému eČakáreň na strane Partnera, automatické prihlásenie pacienta do poradia v zariadení Partnera a s tým súvisiacu e-mail a sms notifikáciu Pacienta poskytovanú príslušnými operátormi telekomunikačných sietí.

4.3 Orgánom dohľadu nad poskytovaním Spoplatnenej služby eČakáreň ako predajom služby za odplatu je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 821 05 Bratislava, dodávateľom služby je Partner.

4.4 Zmluva medzi Partnerom a Užívateľom o poskytnutí Spoplatnenej služby eČakáreň je uzatvorená momentom odoslania sms správy Užívateľom v požadovanom tvare na dané telefónne číslo podľa pokynov a informácií, ktoré sú uvedené na webovom sídle www.ecakaren.sk, na obrazovke Kiosku umiestneného v priestoroch Partnera a v Aplikácii eČakáreň. Okamihom uzatvorenia Zmluvy má Pacient právo obracať sa na Partnera najmä so žiadosťou o zmenu termínu objednanej služby, so žiadosťou o poskytnutie informácií ako aj s inými dotazmi a námetmi týkajúcimi sa poskytovaných služieb. Pacient má zároveň právo prostredníctvom webového sídla www.ecakaren.sk zrušiť objednanú službu, v uvedenom prípade sa Zmluva zrušuje k okamihu doručenia prejavu vôle Pacienta smerujúceho k zrušeniu služby Partnerovi, pričom Pacient nemá právo na vrátenie už zaplateného poplatku za poskytnutie služby. Právny vzťah zo Zmluvy, kde dodávateľom služby je Partner a spotrebiteľom je Užívateľ sa okrem týchto VOP SPS riadi doplňujúcimi informáciami uvedenými na webovom sídle www.ecakaren.sk a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v platnom znení, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a zákonom 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

4.5 Užívateľ môže využívať Spoplatnenú službu eČakáreň len prostredníctvom telekomunikačného zariadenia plne funkčného a spôsobilého na zasielanie a prijímanie krátkych textových sms správ prostredníctvom ktoréhokoľvek mobilného operátora. Pri poskytovaní Spoplatnenej služby eČakáreň Prevádzkovateľ predstavuje sprostredkovateľa poskytovania služby, ktorý v žiadnom prípade nezodpovedá za prípadný rozpor medzi podmienkami poskytovania služby stanovenými Partnerom a faktickým stavom poskytovania uvedenej služby.

4.6 Cena za Spoplatnenú službu eČakáreň je účtovaná formou spoplatnenej sms. Cenu za Spoplatnenú službu eČakáreň uhradí Užívateľ z mobilného telefónneho čísla, z ktorého bola služba objednaná, a to prostredníctvom ktoréhokoľvek mobilného operátora, ktorý si ceny vyúčtuje vo faktúre, ktorou vyúčtováva svoje elektronické komunikačné služby, a to ako platbu za osobitnú službu za nemobilný obsah. Vzhľadom na to, že operátor nie je dodávateľom služby pre Užívateľa, operátor nebude vystavovať daňový doklad/faktúru za tieto služby v zmysle právnych predpisov. Operátor za podmienok stanovených v osobitných obchodných podmienkach príslušného dodávateľa mobilných platieb ako držiteľ cudzích finančných prostriedkov v mesačných intervaloch prevedie sumu zodpovedajúcu súčtu cien za ten-ktorý mesiac prostredníctvom Prevádzkovateľa na Partnera ako dodávateľa služieb, pričom potvrdenie o platbe je Užívateľovi dostupné v elektronickej forme hneď po úspešnom spracovaní sms platby, neskôr po dobu dvoch mesiacov na webovom sídle www.ecakaren.sk.

4.7 Operátori mobilných telekomunikačných sietí a Prevádzkovateľ sú pri poskytovaní Spoplatnenej služby eČakáreň len sprostredkovateľom finančnej transakcie a finančných prostriedkov, ktoré zodpovedajú uhradeným cenám za využívanie uvedenej služby. Prevádzkovateľ v žiadnom momente nenadobúda vlastníctvo k predmetným finančným prostriedkom a preberá ich od operátorov v mene a na účet Partnera.

4.8 Za prípadné vady spoplatnenej služby eČakáreň zodpovedá Partner v zmysle ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka, osobitné VOP SPS určujú podrobné podmienky uplatnenia reklamácií z vád uvedenej služby.

Článok V – Reklamačné konanie

5.1 Reklamácia je písomné podanie Pacienta adresované Partnerovi, ktorým sa Pacient domáha najmä zodpovednosti Partnera za nekvalitne poskytnuté služby, pričom takýto stav trvá v čase uplatnenia reklamácie a zároveň Pacient požaduje od Partnera nápravu alebo náhradu za nekvalitné zabezpečenie spoplatnených služieb eČakáreň. Účelom reklamácie je predovšetkým dosiahnuť, aby boli odstránené zistené nedostatky.

5.2 Pacient má právo reklamovať najmä
• kvalitu poskytnutej služby,
• fakturáciu poskytnutej služby,
• prerušenie alebo obmedzenie služieb alebo iné zistené chyby súvisiace s poskytovaním služby (ďalej len „predmet reklamácie“).

5.3 Pacient môže reklamáciu uplatniť
• písomne u Partnera na korešpondenčnej adrese,
• elektronicky na e-mailovej adrese,
• osobne na kontaktných miestach Partnera, pričom o podaní reklamácie musí byť vyhotovený záznam.

5.4 Podanie, ktorým Pacient uplatní svoje právo na reklamáciu, musí čitateľne obsahovať
• identifikáciu Pacienta (meno a priezvisko, trvalé bydlisko, vrátane PSČ)
• presný popis s odôvodnením reklamácie, spolu s prípadnou dokumentáciou a ďalšími podstatnými skutočnosťami dôležitými pre posúdenie reklamácie,
• identifikačné údaje týkajúce sa predmetu reklamácie,
• podpis Pacienta, ak nejde o reklamáciu prostredníctvom elektronickej komunikácie.

5.5 Ak reklamácia neobsahuje vyššie uvedené náležitosti a Partner nevie identifikovať Pacienta, je povinný ho vyzvať na doplnenie reklamácie o potrebné údaje s určením lehoty, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní od doručenia výzvy. Ak Pacient reklamáciu nedoplní, bude sa považovať za neoprávnenú. Ak Pacient reklamáciu doplní, predlžuje sa lehota na vybavenie reklamácie o dobu, kým Pacient poskytne potrebné informácie.

5.6 Reklamácia musí byť uplatnená bez zbytočného odkladu po zistení nedostatkov.

5.7 Partner pri uplatnení reklamácie vydá Pacientovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom e-mailu alebo faxom, Partner doručí potvrdenie o uplatnení reklamácie Pacientovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Pacient má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

5.8 Partner vybaví reklamáciu v čo najkratšom čase. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní od uplatnenia reklamácie, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak.

Článok VI – Riešenie sporov

6.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vynaložia všetko úsilie, aby boli prípadné spory vyplývajúce zo Zmluvy a jej Príloh urovnané zmiernou cestou; zaväzujú sa, že budú postupovať tak, aby sporná situácia bola objektívne vysvetlená, a za týmto účelom si poskytnú nutnú súčinnosť.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky prípadné spory, ktoré medzi nimi vzniknú, vrátane sporov o platnosť, výklad alebo zrušenie Zmluvy alebo jej Príloh, môže ktorákoľvek Zmluvná strana predložiť na rozhodnutie všeobecnému súdu príslušnému podľa právneho predpisu Slovenskej republiky.

Článok VII – Dojednania pre prípad vzniku vyššej moci

7.1 Ak je Partnerovi kedykoľvek zabránené plniť akýkoľvek zmluvný záväzok, alebo ak je akákoľvek strata, škoda, zranenie alebo omeškanie v poskytovaní služby alebo vzniknú kvôli udalosti mimo kontroly Partnera vrátane (avšak bez toho, aby bola dotknutá všeobecnosť vyššie uvedeného výrazu) spáchania akéhokoľvek trestného činu, nedostatku tovarov, vojnového činu (či už vyhláseného alebo nie), občianskych nepokojov, nehody, štrajkov alebo výluk, katastrof spôsobených človekom, vis maior, alebo akéhokoľvek obmedzenia uloženého akýmkoľvek miestnym obecným alebo vládnym úradom (vrátane colných úradov), či už národného alebo zahraničného (všetko spolu ďalej aj ako „<b>Udalosť</b>“), čas Partnera na splnenie akýchkoľvek povinností neplynie a to od vzniku Udalosti až do odstránenia príčiny nedostatku plnenia, straty, škody, zranenia alebo omeškania. V prípade ak pôsobenie Udalosti trvá 4 (štyri) týždne alebo dlhšie, Pacient je oprávnený podľa svojho výberu odstúpiť od Zmluvy alebo jej časti.

Článok VIII – Spoločné a záverečné ustanovenia

8.1 Akékoľvek otázky alebo pripomienky k poskytovaniu služieb môže položiť Partnerovi predovšetkým na kontaktných údajoch Partnera.

8.2 Partner má právo VOP SPS meniť a novelizovať. O zmene a/alebo novelizácii týchto VOP SPS sa Partner zaväzuje informovať Pacienta vhodným spôsobom najneskôr 30 dní pred dňom účinnosti zmeny VOP SPS, resp. účinnosti nových VOP SPS, a to zverejnením zmeny tejto časti VOP SPS na svojej internetovej stránke. Pacient je povinný sa so zmenenými, resp. novými VOP SPS oboznámiť.

8.3 Právne vzťahy založené Zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

8.4 Ak sa akékoľvek ustanovenie týchto VOP SPS stane alebo ukáže byť neplatným, protiprávnym alebo nevymáhateľným, platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení tým nebude nijako dotknutá. Zmluvné strany sa zaväzujú takéto neplatné, protiprávne alebo nevymáhateľné ustanovenia nahradiť dohodou ustanovením platným, zákonným a vykonateľným, s rovnakým alebo čo možno najbližším cieľom a zmyslom.

8.5 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.10.2018.